Sales Prices of Commercial Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in January 2024

National Bureau of Statistics of China 2024-02-24 09:30 Print| Large| Medium| Small

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

M/M

Y/Y

Cities

M/M

Y/Y

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Beijing

99.9

101.3

Tangshan

99.8

98.0

Tianjin

100.1

102.1

Qinhuangdao

99.7

97.0

Shijiazhuang

100.1

100.9

Baotou

99.7

96.9

Taiyuan

99.5

100.5

Dandong

99.5

97.3

Hohhot

99.3

99.6

Jinzhou

99.6

99.2

Shenyang

99.4

98.6

Jilin

100.3

100.4

Dalian

100.1

96.1

Mudanjiang

99.7

96.4

Changchun

100.2

98.6

Wuxi

100.3

98.1

Harbin

99.8

98.6

Xuzhou

98.8

96.5

Shanghai

100.4

104.2

Yangzhou

100.2

97.1

Nanjing

99.5

96.4

Wenzhou

99.5

97.5

Hangzhou

99.7

101.6

Jinhua

99.1

95.4

Ningbo

99.6

100.2

Bengbu

99.4

98.6

Hefei

99.4

99.4

Anqing

99.6

97.8

Fuzhou

99.6

97.6

Quanzhou

100.3

99.0

Xiamen

99.2

96.2

Jiujiang

99.2

97.3

Nanchang

99.0

97.6

Ganzhou

99.6

96.5

Jinan

99.8

101.8

Yantai

99.7

98.8

Qingdao

99.3

98.7

Jining

99.4

97.3

Zhengzhou

99.6

97.8

Luoyang

99.6

98.3

Wuhan

99.4

99.5

Pingdingshan

99.7

97.9

Changsha

99.9

102.0

Yichang

99.8

97.7

Guangzhou

99.2

96.4

Xiangyang

99.4

98.3

Shenzhen

99.3

95.9

Yueyang

99.4

97.1

Nanning

99.4

98.3

Changde

99.1

97.3

Haikou

99.3

101.5

Shaoguan

99.6

97.3

Chongqing

100.1

102.0

Zhanjiang

98.7

98.3

Chengdu

100.0

104.4

Huizhou

99.6

95.3

Guiyang

99.6

99.3

Guilin

99.8

97.7

Kunming

100.0

99.1

Beihai

99.6

100.6

Xi’an

100.2

104.5

Sanya

100.0

102.8

Lanzhou

99.5

98.9

Luzhou

99.2

97.6

Xining

98.9

96.2

Nanchong

99.9

98.5

Yinchuan

99.8

100.2

Zunyi

99.8

99.5

Urumqi

99.6

99.5

Dali

99.9

98.1

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Cities

M/M

Y/Y

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Beijing

99.3

96.3

Tangshan

99.5

94.2

Tianjin

99.5

98.0

Qinhuangdao

99.0

95.6

Shijiazhuang

99.5

98.2

Baotou

99.4

95.5

Taiyuan

99.7

97.1

Dandong

99.4

94.2

Hohhot

99.5

95.1

Jinzhou

99.8

95.3

Shenyang

99.3

94.7

Jilin

99.3

93.4

Dalian

99.3

94.8

Mudanjiang

99.6

94.2

Changchun

99.5

94.8

Wuxi

99.2

95.6

Harbin

99.6

95.5

Xuzhou

98.5

91.0

Shanghai

99.2

95.5

Yangzhou

99.4

93.7

Nanjing

99.1

92.6

Wenzhou

99.1

93.8

Hangzhou

98.8

96.9

Jinhua

99.0

94.6

Ningbo

99.4

94.5

Bengbu

99.2

96.4

Hefei

98.9

95.1

Anqing

99.1

95.5

Fuzhou

99.6

94.4

Quanzhou

99.3

93.8

Xiamen

98.9

92.1

Jiujiang

98.9

94.7

Nanchang

99.5

95.1

Ganzhou

99.3

98.9

Jinan

99.8

97.2

Yantai

99.4

94.2

Qingdao

99.2

94.6

Jining

99.0

94.8

Zhengzhou

99.3

93.7

Luoyang

98.9

94.9

Wuhan

99.0

93.9

Pingdingshan

99.0

96.0

Changsha

99.3

97.8

Yichang

99.4

94.7

Guangzhou

98.8

93.9

Xiangyang

99.3

93.9

Shenzhen

98.4

94.8

Yueyang

99.5

96.8

Nanning

99.4

94.3

Changde

99.6

97.1

Haikou

98.9

94.2

Shaoguan

99.7

96.4

Chongqing

99.0

94.1

Zhanjiang

99.0

96.4

Chengdu

99.1

99.0

Huizhou

99.0

96.0

Guiyang

99.5

96.1

Guilin

99.6

96.0

Kunming

100.3

97.0

Beihai

99.7

96.7

Xi’an

99.5

98.0

Sanya

100.2

99.3

Lanzhou

99.3

94.6

Luzhou

99.8

97.7

Xining

99.3

97.1

Nanchong

99.3

98.0

Yinchuan

99.8

97.7

Zunyi

99.5

97.3

Urumqi

99.7

96.5

Dali

99.5

96.9

 

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

M/M

Y/Y

M/M

Y/Y

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

 Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Beijing

100.1

101.4

99.8

100.3

99.9

101.7

Tianjin

100.3

102.4

100.0

101.8

100.3

102.4

Shijiazhuang

99.9

99.9

99.9

101.0

100.5

101.3

Taiyuan

99.3

100.2

99.7

100.9

99.3

99.8

Hohhot

99.9

98.7

99.1

99.6

99.7

100.0

Shenyang

99.4

98.8

99.4

98.5

99.8

98.9

Dalian

100.2

95.7

100.0

96.7

100.4

95.4

Changchun

100.1

98.5

100.3

98.1

100.3

99.7

Harbin

100.1

98.2

99.7

99.0

99.8

97.7

Shanghai

100.4

103.3

100.1

103.6

100.9

105.2

Nanjing

100.0

96.4

99.4

95.4

99.3

98.7

Hangzhou

99.4

100.3

99.9

102.0

99.6

101.5

Ningbo

99.8

99.2

99.8

99.9

99.0

101.4

Hefei

99.6

97.5

99.7

99.6

98.6

99.8

Fuzhou

99.7

98.3

99.4

96.9

99.9

98.6

Xiamen

99.1

94.9

98.9

96.7

99.8

96.2

Nanchang

99.1

98.5

99.0

97.6

98.7

97.4

Jinan

99.9

101.2

99.8

101.6

99.8

102.7

Qingdao

99.6

99.4

99.4

98.6

99.1

98.9

Zhengzhou

99.9

98.3

99.4

97.2

99.7

98.9

Wuhan

98.8

98.8

99.4

99.5

99.5

99.9

Changsha

99.7

100.9

99.9

102.1

99.8

102.3

Guangzhou

99.2

96.4

99.2

96.6

99.5

95.6

Shenzhen

99.4

96.7

99.1

95.8

99.5

95.2

Nanning

99.0

97.7

99.5

98.5

99.5

97.7

Haikou

99.9

103.3

99.2

101.1

98.9

101.8

Chongqing

100.5

100.0

100.0

101.9

100.0

103.4

Chengdu

99.5

104.0

100.1

103.6

100.1

105.9

Guiyang

99.7

98.3

99.6

99.6

99.8

98.7

Kunming

100.2

97.9

99.9

99.1

100.1

99.4

Xi’an

100.4

103.2

100.2

104.4

100.1

105.5

Lanzhou

98.5

96.7

99.6

99.4

99.4

98.6

Xining

99.6

95.1

98.9

97.1

98.4

93.8

Yinchuan

100.0

100.2

99.7

100.1

100.0

100.4

Urumqi

99.3

99.2

99.8

99.8

99.2

98.3

Tangshan

100.3

97.9

99.7

97.8

100.0

98.7

Qinhuangdao

99.7

97.4

99.6

96.9

99.8

96.8

Baotou

99.0

96.3

99.7

97.1

99.9

96.6

Dandong

99.4

96.4

99.7

98.0

99.2

96.2

Jinzhou

99.8

99.7

99.8

99.2

98.4

98.1

Jilin

100.3

100.6

100.4

100.5

100.0

99.9

Mudanjiang

99.1

95.8

99.9

96.4

99.9

98.4

Wuxi

100.0

98.3

100.2

97.8

100.4

99.0

Xuzhou

99.7

97.8

98.8

96.2

98.7

97.8

Yangzhou

100.8

98.3

100.1

97.1

100.6

96.5

Wenzhou

99.3

98.3

99.4

97.0

99.9

98.5

Jinhua

99.4

94.8

98.8

95.7

99.2

95.4

Bengbu

100.0

100.2

99.4

98.5

98.8

98.1

Anqing

100.0

99.6

99.5

97.5

99.9

97.7

Quanzhou

100.2

99.4

100.4

99.0

100.1

98.9

Jiujiang

99.8

97.9

99.2

97.0

99.1

97.8

Ganzhou

100.1

97.7

99.4

96.2

99.8

96.6

Yantai

100.0

99.4

99.7

98.4

99.5

99.7

Jining

99.4

97.2

99.5

97.5

99.3

97.0

Luoyang

99.9

96.4

99.5

98.5

99.4

98.5

Pingdingshan

99.9

97.2

99.6

98.0

99.7

98.0

Yichang

99.4

98.0

99.8

98.0

99.8

96.4

Xiangyang

99.3

99.0

99.5

98.3

99.5

97.9

Yueyang

99.6

97.5

99.4

97.3

99.1

96.5

Changde

99.3

96.5

99.0

97.4

99.1

97.7

Shaoguan

99.2

97.3

99.6

97.3

99.8

97.4

Zhanjiang

99.3

99.4

98.6

98.2

98.4

97.7

Huizhou

99.7

96.5

99.6

94.9

99.8

95.6

Guilin

99.8

97.1

99.8

97.8

99.9

98.1

Beihai

99.6

100.3

99.7

101.0

99.7

101.1

Sanya

100.0

101.8

100.1

103.4

99.7

101.8

Luzhou

99.6

96.8

99.1

97.9

99.9

96.3

Nanchong

99.8

98.5

99.8

98.3

100.5

99.1

Zunyi

99.8

99.8

99.8

99.6

99.5

99.2

Dali

100.0

99.4

99.8

97.8

100.0

97.7

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

 

 

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

M/M

Y/Y

M/M

Y/Y

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Last Month=100

the Same Month

Last Year=100

Beijing

99.5

95.2

99.4

97.9

98.9

96.3

Tianjin

99.6

98.4

99.4

97.8

99.3

97.3

Shijiazhuang

99.5

98.0

99.7

98.2

98.8

98.6

Taiyuan

99.9

96.5

99.4

97.6

99.9

97.6

Hohhot

99.1

94.8

99.9

95.6

99.5

95.0

Shenyang

99.2

94.5

99.1

94.9

99.8

94.8

Dalian

99.3

95.2

99.3

94.0

99.4

94.9

Changchun

99.4

95.0

99.6

94.6

99.9

94.5

Harbin

99.7

95.3

99.5

95.9

99.3

95.1

Shanghai

99.5

94.5

99.4

96.0

98.2

97.1

Nanjing

99.3

92.7

99.2

92.3

98.0

93.0

Hangzhou

98.7

96.4

98.9

97.4

99.1

97.3

Ningbo

99.4

94.1

99.4

94.7

99.2

95.0

Hefei

99.0

94.4

99.0

95.4

98.5

96.6

Fuzhou

99.6

94.3

99.7

94.5

99.5

94.5

Xiamen

98.6

92.6

99.3

91.8

98.9

91.7

Nanchang

99.6

94.8

99.3

95.6

99.9

94.2

Jinan

99.6

95.7

99.9

97.8

99.9

97.8

Qingdao

99.7

94.5

98.7

94.6

99.2

94.9

Zhengzhou

99.2

92.7

99.5

94.1

99.4

95.2

Wuhan

98.8

94.2

99.2

93.7

99.3

94.0

Changsha

99.3

97.8

99.4

97.9

99.2

97.8

Guangzhou

98.8

93.8

98.7

93.9

99.2

94.2

Shenzhen

98.2

94.6

98.5

94.7

99.0

95.8

Nanning

99.6

94.0

99.3

94.8

99.2

93.5

Haikou

99.0

94.1

98.9

94.2

98.9

94.2

Chongqing

99.0

94.1

99.1

94.3

99.0

93.9

Chengdu

99.0

99.3

99.2

98.8

99.1

99.0

Guiyang

99.1

95.1

99.7

96.8

99.7

95.8

Kunming

100.2

97.2

100.3

96.4

100.4

97.9

Xi’an

99.5

97.7

99.4

97.7

99.6

99.8

Lanzhou

99.6

94.3

98.8

94.5

99.4

95.6

Xining

99.6

97.7

99.1

96.8

99.2

96.7

Yinchuan

99.9

97.6

99.8

97.9

99.4

97.5

Urumqi

99.5

96.7

99.9

96.4

99.2

96.4

Tangshan

99.4

94.0

99.5

94.7

99.6

93.4

Qinhuangdao

98.7

94.7

99.3

96.4

99.7

96.3

Baotou

99.7

95.6

99.1

95.4

99.4

95.0

Dandong

99.9

94.7

98.9

93.3

99.4

95.1

Jinzhou

99.9

94.9

99.8

95.8

99.4

95.9

Jilin

99.1

92.9

99.3

93.7

100.0

94.4

Mudanjiang

99.6

94.3

99.4

93.9

99.9

95.1

Wuxi

99.4

94.8

99.0

96.4

99.4

95.2

Xuzhou

98.3

90.3

98.8

91.2

97.9

92.4

Yangzhou

99.2

94.6

99.5

92.8

99.1

94.3

Wenzhou

98.9

93.9

99.3

93.9

99.1

93.3

Jinhua

99.0

94.6

99.1

94.4

98.9

95.1

Bengbu

99.0

95.6

99.2

96.8

99.5

97.0

Anqing

99.1

96.3

99.0

94.6

99.5

97.3

Quanzhou

99.3

92.7

99.2

93.9

99.4

94.7

Jiujiang

98.9

95.5

98.9

94.2

99.0

95.5

Ganzhou

99.5

99.3

99.0

98.6

99.7

99.4

Yantai

99.5

94.4

99.4

93.3

98.9

96.2

Jining

99.4

93.4

98.9

95.4

98.5

95.7

Luoyang

98.8

94.4

98.9

95.2

98.9

94.8

Pingdingshan

99.0

96.2

98.7

95.5

100.0

97.0

Yichang

99.6

95.8

99.3

93.9

99.5

95.0

Xiangyang

99.1

94.4

99.4

93.6

99.6

94.0

Yueyang

99.4

97.1

99.4

96.8

99.6

96.2

Changde

99.7

97.3

99.5

97.1

99.7

96.7

Shaoguan

99.5

96.6

99.5

96.9

99.9

95.7

Zhanjiang

98.8

96.1

99.3

96.5

98.5

96.6

Huizhou

99.3

96.3

98.8

95.7

99.2

96.3

Guilin

99.8

95.3

99.5

96.0

99.7

97.1

Beihai

99.6

96.1

99.9

96.9

99.9

97.9

Sanya

100.3

98.9

100.2

100.2

99.9

98.7

Luzhou

99.7

96.5

99.8

98.2

99.8

98.0

Nanchong

99.4

97.3

99.1

98.5

99.6

98.0

Zunyi

99.9

97.4

99.3

97.3

99.9

97.0

Dali

99.2

97.0

99.8

96.5

99.3

97.3

 

Annotations:

 

1. Survey Coverage: The survey was conducted in the municipal districts of 70 medium and large-sized cities, excluding the countries.

 

2. Survey Methods: The data of sales price, floor space and amount of money directly came from the network transaction records data of local real estate management departments. The survey of sales prices of second-hand residential buildings was non-overall survey, integrating key-point investigation with typical investigation, combing the methods of real estate brokerage agency reporting, real estate management departments providing, as well as investigator obtaining prices on the spot, to collect the basic data.

 

3. The calculation of the price indices can be seen in the “Survey Program of the Sales Prices of Residential Buildings”.

 

4. If there is no deal record this month, the overall price level is regarded as unchanged.