18-11 Basic Conditions and Business of Enterprises above Designated Size
of Catering Services by Region(2009)
Region Number of Engaged    
Corporation Persons Business  
Enterprises at Year-end  Revenue From  Meals
(unit) (person) (100 million yuan)  
         
National Total 20694 2006056 2686.4 2441.3
 
  Beijing 2264 210386 341.7 326.1
  Tianjin 361 45384 62.6 59.9
  Hebei 265 31000 26.5 22.9
  Shanxi 311 45919 44.9 37.2
  Inner Mongolia 404 36874 41.1 34.9
 
  Liaoning 697 56037 93.3 87.1
  Jilin 189 14026 18.2 14.8
  Heilongjiang 224 17715 27.4 23.6
 
  Shanghai 1323 176162 292.6 282.3
  Jiangsu 1505 156124 205.2 181.9
  Zhejiang 878 105744 166.5 153.9
  Anhui 499 42138 41.2 33.6
  Fujian 542 62773 80.5 74.1
  Jiangxi 266 26089 24.7 20.4
  Shandong 3239 186503 262.6 223.4
 
  Henan 1622 82857 98.7 85.8
  Hubei 657 70700 81.4 72.7
  Hunan 550 53427 65.3 57.5
  Guangdong 2131 293698 384.4 363.5
  Guangxi 181 19034 17.6 15.9
  Hainan 84 7980 8.4 8.2
 
  Chongqing 686 57403 73.7 66.0
  Sichuan 683 79041 94.2 84.4
  Guizhou 110 10108 9.5 8.6
  Yunnan 132 14729 17.0 14.9
  Tibet 6 410 0.4 0.4
 
  Shaanxi 595 70745 76.1 60.7
  Gansu 133 14645 12.8 11.8
  Qinghai 29 3626 2.6 2.4
  Ningxia 72 8364 8.0 6.1
  Xinjiang 56 6415 7.0 6.3