16-13 Passenger-kilometers by Region (2009)
(100 million passenger-km)
Region     
Total Railways National Local Joint-venture Highways Waterways
  Railways Railways Railways  
        
  National Total 24834.9 7878.9 7840.1 5.6 33.2 13511.4 69.4
 
  Beijing 361.3 93.5 93.5 267.7
  Tianjin 250.2 123.1 123.1 126.9 0.2
  Hebei 1043.3 672.4 672.4 370.9
  Shanxi 352.1 141.8 141.8 210.3
  Inner Mongolia 360.0 161.6 160.8 0.8 198.4
 
  Liaoning 840.7 483.6 483.5 0.1 350.1 7.0
  Jilin 426.6 197.7 197.7 228.6 0.3
  Heilongjiang 466.3 239.1 236.3 2.7 226.9 0.3
 
  Shanghai 157.0 51.1 51.1 99.6 6.3
  Jiangsu 1370.8 311.5 311.5 1058.0 1.3
  Zhejiang 1103.2 291.3 268.1 23.2 804.5 7.4
  Anhui 1302.6 411.2 411.2 891.2 0.2
  Fujian 465.7 103.6 103.6 360.3 1.8
  Jiangxi 790.1 510.5 510.5 279.2 0.4
  Shandong 1601.3 394.1 391.3 2.7 1197.2 10.0
 
  Henan 1615.1 699.8 699.7 0.1 914.8 0.5
  Hubei 938.9 374.1 369.0 5.1 562.3 2.5
  Hunan 1233.4 631.3 631.3 601.1 1.0
  Guangdong 1886.8 409.7 407.7 2.0 1470.1 7.1
  Guangxi 787.3 167.3 165.2 2.1 618.3 1.7
  Hainan 139.3 1.8 1.8 135.1 2.4
 
  Chongqing 410.1 98.4 98.4 301.3 10.4
  Sichuan 1004.7 231.1 231.1 771.3 2.2
  Guizhou 406.6 162.4 162.4 240.1 4.1
  Yunnan 376.1 72.4 72.4 302.2 1.6
  Tibet 30.0 8.3 8.3 21.7
 
  Shaanxi 680.6 342.6 342.5 337.7 0.4
  Gansu 495.9 289.1 289.1 206.6 0.2
  Qinghai 85.5 39.9 39.9 45.6 0.1
  Ningxia 91.8 30.7 30.7 61.0
  Xinjiang 386.7 134.1 134.1 252.5
 
  Not Classified 3375.2
    by Region
        
a) The total passenger-kilometers not classified by region refers to that completed by civil aviation.