14-9 Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Region (2009)
Region Ratio of Assets- Number of Ratio of Proportion
Total Assets Liability Times of Profits to of Products
 to Industrial Ratio Turnover of Industrial Sold
Output Value   Working Capitals Cost  
 (%) (%) (times/year) (%) (%)
           
  National Total 11.29 60.30 2.05 6.73 98.58
 
  Beijing 5.56 47.50 1.72 6.19 99.17
  Tianjin 11.92 68.65 2.01 7.07 99.38
  Hebei 8.29 65.02 2.30 3.71 98.52
  Shanxi 8.95 66.11 1.46 6.21 98.19
  Inner Mongolia 11.28 64.27 2.11 10.83 97.64
 
  Liaoning 7.63 65.38 1.70 1.96 98.80
  Jilin 15.22 61.91 3.29 5.95 96.56
  Heilongjiang 19.56 56.62 2.31 17.50 98.80
 
  Shanghai 12.67 49.65 1.99 7.45 99.57
  Jiangsu 12.91 61.06 2.46 6.28 99.08
  Zhejiang 14.70 61.81 3.10 6.01 99.38
  Anhui 11.65 66.31 2.43 5.46 98.55
  Fujian 10.27 60.94 2.34 5.08 97.68
  Jiangxi 10.77 63.71 2.22 3.49 98.73
  Shandong 13.95 58.48 2.51 7.19 99.59
 
  Henan 9.29 66.91 2.34 2.75 99.02
  Hubei 8.70 54.88 1.56 6.75 98.28
  Hunan 16.70 67.65 2.13 5.85 98.54
  Guangdong 14.73 57.45 2.38 9.17 98.06
  Guangxi 11.08 68.05 2.39 4.65 97.52
  Hainan 10.24 53.92 2.34 10.77 99.83
 
  Chongqing 9.29 63.28 1.83 3.77 99.02
  Sichuan 8.43 64.50 1.48 6.13 98.14
  Guizhou 10.18 68.70 1.74 6.74 97.37
  Yunnan 16.09 56.25 1.55 8.51 97.79
  Tibet 1.18 18.17 0.55 -0.42 103.80
 
  Shaanxi 12.22 57.28 1.44 13.09 97.45
  Gansu 11.07 59.24 2.19 4.36 98.22
  Qinghai 7.58 65.00 1.75 10.58 95.63
  Ningxia 7.42 69.23 1.90 7.21 98.64
  Xinjiang 16.01 52.68 2.46 16.99 98.03