12-13 Monthly Average Temperature of Major Cities (2009)
()
City Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual
Average
              
Beijing -3.0 1.0 7.0 15.9 22.9 26.2 27.0 25.7 21.1 15.3 2.2 -2.3 13.3
Tianjin -3.5 0.7 6.7 15.6 22.6 25.8 27.1 25.6 20.9 14.9 1.6 -2.8 12.9
Shijiazhuang -0.7 3.1 9.6 16.5 22.6 28.2 28.2 25.6 21.3 17.0 2.3 -0.5 14.4
Taiyuan -5.1 1.5 6.7 14.9 19.2 24.5 25.0 22.4 17.4 12.2 -0.9 -4.5 11.1
Hohhot -10.3 -2.8 1.3 12.0 17.2 22.0 23.8 21.7 16.3 8.6 -4.0 -10.1 8.0
Shenyang -11.0 -7.3 0.4 11.1 19.1 20.8 23.1 23.3 17.0 9.9 -3.4 -11.1 7.7
Changchun -13.0 -9.1 -2.0 10.2 18.2 19.0 22.3 23.0 16.2 8.4 -5.5 -14.3 6.1
Harbin -16.0 -11.5 -3.9 9.7 18.4 18.9 22.6 22.2 15.6 7.1 -7.0 -16.7 5.0
Shanghai 3.8 8.9 10.6 16.3 21.9 26.2 28.8 27.9 25.0 21.3 12.1 6.4 17.4
Nanjing 2.2 7.3 9.8 16.6 21.9 26.6 28.0 27.2 23.4 20.1 8.6 4.5 16.4
Hangzhou 4.4 9.5 11.1 17.6 22.9 26.8 29.6 28.4 25.5 20.6 10.8 6.7 17.8
Hefei 2.6 7.7 10.5 17.6 21.9 27.1 28.6 27.5 24.0 20.3 7.8 4.6 16.7
Fuzhou 10.7 15.5 14.2 18.8 23.1 26.3 29.4 29.3 28.1 23.2 17.3 12.7 20.7
Nanchang 5.1 10.8 12.1 18.7 23.5 27.8 29.7 29.4 26.9 22.5 11.2 7.3 18.8
Jinan -0.2 5.1 9.0 16.7 21.9 28.1 26.5 25.1 21.1 18.8 4.8 0.8 14.8
Zhengzhou 1.0 5.9 10.1 17.0 22.0 28.8 27.9 26.0 21.0 18.5 5.4 2.9 15.5
Wuhan 4.5 9.0 12.1 18.3 22.2 28.1 30.3 29.1 24.9 21.1 8.8 5.8 17.9
Changsha 5.1 10.5 12.7 18.5 22.5 28.4 29.8 29.4 25.8 21.4 10.6 7.1 18.5
Guangzhou 12.4 21.0 18.2 22.2 25.9 27.9 29.6 29.9 29.5 26.0 17.9 15.3 23.0
Nanning 11.3 20.3 17.9 22.2 25.0 27.8 28.3 28.8 27.9 24.0 17.2 15.4 22.2
Haikou 16.1 22.5 22.7 24.1 26.2 28.3 28.3 28.1 27.9 25.8 21.5 19.8 24.3
Chongqing(Shapingba) 7.7 13.0 14.8 18.8 21.9 25.4 28.9 28.4 26.9 19.6 12.9 9.9 19.0
Chengdu(Wenjiang) 5.7 10.8 12.5 17.5 21.1 24.6 24.9 25.0 22.7 17.7 10.7 7.9 16.8
Guiyang 3.8 10.4 11.3 14.5 18.6 21.5 22.7 23.6 21.5 15.8 9.3 5.5 14.9
Kunming 8.3 13.9 15.8 17.7 19.8 20.6 21.3 20.6 20.1 18.5 11.8 10.5 16.6
Lhasa 1.0 3.8 5.8 11.5 14.2 18.6 19.6 16.4 15.0 11.2 5.7 0.5 10.3
Xi'an 0.6 6.4 11.1 17.9 20.5 27.4 28.2 24.7 20.5 16.8 4.7 1.8 15.1
Lanzhou(Gaolan) -7.7 -0.3 3.9 12.1 15.0 19.9 21.7 18.3 14.5 8.3 -2.3 -7.0 8.0
Xining -7.8 -0.8 2.0 9.8 12.1 15.8 17.8 15.4 13.1 5.9 -2.2 -6.4 6.2
Yinchuan -6.2 0.9 5.8 14.5 18.5 23.9 24.8 21.3 17.4 11.8 -1.4 -5.6 10.5
Urumqi -9.9 -8.8 2.5 13.0 16.1 20.8 23.7 22.9 16.8 10.9 -2.3 -10.0 8.0
              
a) Since January,1987, Chongqing was substituted by Shapingba; since January,2004, Chengdu was substituted by Wenjiang, Lanzhou was substituted
 by Gaolan. The same as the 3 tables following.