1-11 Geographic Distribution of Ethnic Minorities
 
Figures of population are obtained from the Population Census in 2000.
Ethnic Name Main Geographic Distribution Population
(person)
   
  Mongolian Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Hebei, 5813947
 Heilongjiang and Xinjiang 
  Hui Ningxia, Gansu, Henan, Xinjiang, Qinghai, 9816805
 Yunnan, Hebei, Shandong, Anhui, Liaoning, 
 Beijing, Inner Mongolia, Tianjin, 
 Heilongjiang, Shaanxi, Guizhou, Jilin, 
 Jiangsu and Sichuan 
  Tibetan Tibet, Sichuan, Qinghai, Gansu and Yunnan 5416021
  Uygur Xinjiang 8399393
  Miao Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi, Chongqing, 8940116
 Hubei and Sichuan 
  Yi Yunnan, Sichuan and Guizhou 7762272
  Zhuang Guangxi, Yunnan and Guangdong 16178811
  Bouyei Guizhou 2971460
  Korean Jilin, Heilongjiang and Liaoning 1923842
  Manchu Liaoning, Hebei, Heilongjiang, Jilin, 10682262
 Inner Mongolia and Beijing 
  Dong Guizhou, Hunan and Guangxi 2960293
  Yao Guangxi, Hunan, Yunnan and Guangdong 2637421
  Bai Yunnan, Guizhou and Hunan 1858063
  Tujia Hunan, Hubei, Chongqing and Guizhou 8028133
  Hani Yunnan 1439673
  Kazak Xinjiang 1250458
  Dai Yunnan 1158989
  Li Hainan 1247814
  Lisu Yunnan and Sichuan 634912
  Va Yunnan 396610
  She Fujian, Zhejiang, Jiangxi and Guangdong 709592
  Gaoshan Taiwan and Fujian 4461
  Lahu Yunnan 453705
  Shui Guizhou and Guangxi 406902
  Dongxiang Gansu and Xinjiang 513805
  Naxi Yunnan 308839
  Jingpo Yunnan 132143
  Kirgiz Xinjiang 160823
  Tu Qinghai and Gansu 241198
  Daur Inner Mongolia and Heilongjiang 132394
  Mulam Guangxi 207352
  Qiang Sichuan 306072
  Blang Yunnan 91882
  Salar Qinghai 104503
  Maonan Guangxi 107166
  Gelao Guizhou 579357
  Xibe Liaoning and Xinjiang 188824
  Achang Yunnan 33936
  Pumi Yunnan 33600
  Tajik Xinjiang 41028
  Nu Yunnan 28759
  Ozbek Xinjiang 12370
  Russian Xinjiang and Heilongjiang 15609
  Ewenki Inner Mongolia 30505
  De'ang Yunnan 17935
  Bonan Gansu 16505
  Yugur Gansu 13719
  Jing Guangxi 22517
  Tatar Xinjiang 4890
  Drung Yunnan 7426
  Oroqen Heilongjiang and Inner Mongolia 8196
  Hezhen Heilongjiang 4640
  Moinba Tibet 8923
  Lhoba Tibet 2965
  Jino Yunnan 20899