22-49  Number of Marriages and Divorces
        
 Total Number Registered   Registered Marriages  Crude
Year of  Registered Marriages First Re-marriages with Foreigner and Divorces Divorce
Region Marriages in the Marriages  the Citizen of  Rate
 (10 000 Mainland (10 000 (10 000 Hong Kong, (10 000 
 couples)  persons) persons) Macao, Taiwan couples) 
        
1985 831.3 829.1 1607.6 50.5 2.2 45.8 0.44
1990 951.1 948.7 1819.1 78.2 2.4 80.0 0.69
1991 953.6 951.0 1820.3 81.6 2.6 83.1 0.72
1992 957.5 954.5 1832.1 76.9 3.0 85.0 0.74
1993 915.4 912.2 1747.0 77.3 3.3 91.0 0.77
1994 932.4 929.0 1779.3 78.7 3.4 98.2 0.82
1995 934.1 929.7 1776.1 83.3 4.4 105.6 0.88
1996 938.7 934.0 1781.7 86.2 4.7 113.4 0.93
1997 914.1 909.1 1726.0 92.2 5.1 119.9 0.97
1998 891.7 886.7 1675.4 97.9 5.0 119.2 0.96
1999 885.3 879.9 1659.4 100.5 5.4 120.2 0.96
2000 848.5 842.0 1581.4 102.6 6.5 121.3 0.96
2001 805.0 797.1 1481.7 112.5 7.9 125.0 0.98
2002 786.0 778.8 1440.3 117.1 7.3 117.7 0.90
2003 811.4 803.5 1483.9 123.3 7.8 133.0 1.05
2004 867.2 860.8 1569.6 152.0 6.4 166.5 1.28
2005 823.1 816.6 1483.0 163.1 6.4 178.5 1.37
2006 945.0 938.2 1705.6 184.4 6.8 191.3 1.46
2007 991.4 986.3 1779.7 203.1 5.1 209.8 1.59
2008 1098.3 1093.2 1972.5 224.1 5.1 226.9 1.71
 
  Beijing 14.8 14.6 24.6 4.9 0.1 3.8
  Tianjin 8.9 8.9 15.2 2.7 2.4
  Hebei 66.3 66.3 120.4 12.3 11.2
  Shanxi 28.7 28.7 52.8 4.7 3.3
  Inner Mongolia 18.8 18.8 32.5 5.1 5.0
 
  Liaoning 32.4 32.1 52.0 12.8 0.3 12.2
  Jilin 21.9 21.7 38.8 5.0 0.1 8.4
  Heilongjiang 28.3 28.0 48.7 7.9 0.3 11.7
 
  Shanghai 14.2 13.9 22.0 6.3 0.3 4.6
  Jiangsu 62.5 62.3 110.6 14.3 0.2 13.6
  Zhejiang 41.4 41.1 75.0 7.8 0.3 9.7
  Anhui 55.8 55.8 102.9 8.7 0.1 8.2
  Fujian 36.5 35.7 65.0 8.0 0.8 5.0
  Jiangxi 39.1 39.0 72.0 6.3 0.1 5.6
  Shandong 79.3 79.1 142.6 15.9 0.1 13.9
 
  Henan 71.9 71.7 137.6 6.1 0.1 11.8
  Hubei 54.2 54.0 102.5 5.9 0.2 10.4
  Hunan 57.6 57.3 104.9 10.3 0.3 12.1
  Guangdong 79.6 78.8 149.5 9.8 0.8 10.6
  Guangxi 50.3 50.0 94.7 5.9 0.3 5.9
  Hainan 10.4 10.3 19.3 1.5 0.1 0.7
 
  Chongqing 26.2 26.1 41.6 10.9 0.1 9.2
  Sichuan 62.8 62.6 105.9 19.6 0.2 18.6
  Guizhou 26.3 26.3 48.6 4.0 5.1
  Yunnan 32.3 32.2 59.0 5.6 0.1 5.6
  Tibet 0.8 0.8 1.5 0.1 0.1
 
  Shaanxi 31.9 31.8 58.0 5.7 5.4
  Gansu 11.8 11.8 22.3 1.3 2.4
  Qinghai 3.4 3.4 6.1 0.7 0.8
  Ningxia 4.6 4.6 8.2 1.0 1.1
  Xinjiang 25.4 25.3 37.6 13.2 8.7