22-47  Statistics on Basic Pension Insurance in Rural Areas by Region (2008)
(10 000 persons)
Region Rural Basic   Beneficiaries of Pension Insurance
Pension Insurance Contributors Contributors Farmer Surrendered Persons
Contributors in the Year from Township Beneficiaries due to Transfer
at Year-end  Enterprise in the Year or Death
  in the Year  in the Year
      
  National Total 5595.1 819.1 35.6 511.9 124.5
 
  Beijing        128.1 92.7 0.8 7.3 1.4
  Tianjin        51.1 51.0
  Hebei          262.8 11.8 0.1 9.4 0.8
  Shanxi         160.0 9.4 1.8 7.6
  Inner Mongolia 104.9 23.6 0.9 15.4 0.5
 
  Liaoning       220.3 2.1 0.6 5.7 1.4
  Jilin          7.4 0.2 0.5
  Heilongjiang   189.5 0.1 0.2 7.8 3.6
 
  Shanghai       45.9 9.7 1.1 31.0 11.6
  Jiangsu        958.0 252.1 21.1 176.4 22.5
  Zhejiang       428.7 46.6 3.7 18.6 52.1
  Anhui          153.1 13.4 0.8 8.0 14.7
  Fujian         150.9 1.5 2.0 0.7
  Jiangxi        211.2 9.9 0.2
  Shandong       1133.7 189.8 2.3 90.8 7.2
 
  Henan          172.5 7.3 0.2 6.9 0.5
  Hubei          258.8 0.1 3.1 0.6
  Hunan         
  Guangdong      113.8 21.2 59.3 0.4
  Guangxi        177.5 5.1 0.2
  Hainan         20.1 1.3 0.1 0.1
 
  Chongqing      38.4 1.7 3.4 0.2
  Sichuan        314.1 29.3 24.4 3.1
  Guizhou        4.2 4.2 1.3
  Yunnan         141.1 3.8 2.0 7.2 1.1
  Tibet         
 
  Shaanxi        124.9 41.9 9.8 1.1
  Gansu          8.9 1.9 0.4
  Qinghai       
  Ningxia        3.8 2.4 0.9
  Xinjiang       11.3 0.2 0.1 0.1