22-45  Statistics of Work Injury Insurance by Region (2008)
Region Work Injury  Revenue and Expenses (100 million yuan)
Insurance Beneficiaries Revenue Expenses Balance at
Contributors at at Year-end Year-end
Year-end (10 000 persons) 
(10 000 persons)  
      
  National Total 13787.2 117.8 216.7 126.9 384.6
 
  Beijing        666.5 1.8 11.2 7.1 12.7
  Tianjin        274.9 2.7 4.4 2.6 8.6
  Hebei          520.8 5.3 10.6 7.7 13.4
  Shanxi         261.0 4.6 9.8 6.4 11.5
  Inner Mongolia 185.4 1.4 3.6 1.9 3.9
 
  Liaoning       659.6 8.5 10.8 6.8 14.1
  Jilin          234.9 4.1 3.1 2.2 3.5
  Heilongjiang   390.9 4.5 8.6 6.1 8.2
 
  Shanghai       950.4 1.2 9.8 3.6 23.1
  Jiangsu        1056.6 8.4 16.1 9.8 26.7
  Zhejiang       1261.8 16.9 14.1 8.7 23.3
  Anhui          292.9 2.9 4.5 2.1 6.8
  Fujian         346.1 2.2 5.1 1.9 16.8
  Jiangxi        313.6 2.0 2.1 1.1 5.6
  Shandong       865.0 8.8 13.3 8.7 16.4
 
  Henan          500.2 3.1 7.6 4.3 12.7
  Hubei          360.9 2.4 3.5 1.7 6.3
  Hunan          403.5 3.9 7.2 4.9 9.8
  Guangdong      2302.3 15.2 35.9 15.3 104.7
  Guangxi        204.9 1.1 2.8 1.1 8.6
  Hainan         86.1 0.2 1.0 0.5 3.2
 
  Chongqing      208.2 4.2 4.4 3.7 1.5
  Sichuan        464.6 4.6 8.2 8.4 12.8
  Guizhou        129.0 1.1 3.5 1.9 4.7
  Yunnan         202.5 2.3 3.6 2.2 7.1
  Tibet          5.9 0.0 0.1 0.0 0.2
 
  Shaanxi        247.6 1.4 4.3 1.9 5.6
  Gansu          108.9 0.8 1.9 0.9 3.8
  Qinghai        29.9 0.5 1.1 0.6 1.7
  Ningxia        37.5 0.2 1.0 1.0 0.5
  Xinjiang       214.5 1.6 3.7 2.0 6.7
      
a) Balance of work injury insurance includes reserves.