22-44  Statistics of Basic Medical Care Insurance by Region (2008)
Region Basic Medical Care Insurance Revenue and Expenses (100 million yuan)
Contributors at Year-end (10 000 persons)
Total Staff and Retirees Revenue Expenses Balance at
Workers Year-end
             
  National Total 19995.6 14987.7 5007.9 2885.5 2019.7 3303.6
 
  Beijing        871.0 688.5 182.4 191.2 133.1 191.1
  Tianjin        399.1 257.3 141.8 66.5 56.1 36.2
  Hebei          738.5 539.1 199.5 98.1 71.2 104.2
  Shanxi         441.8 333.0 108.8 62.0 42.5 75.1
  Inner Mongolia 373.7 265.1 108.6 49.3 33.1 52.0
 
  Liaoning       1209.3 822.8 386.5 150.6 108.5 158.1
  Jilin          450.9 319.1 131.8 46.0 27.8 57.3
  Heilongjiang   788.3 572.3 216.0 93.2 61.3 105.4
 
  Shanghai       1171.7 850.8 320.9 236.5 212.0 136.4
  Jiangsu        1604.3 1213.9 390.3 263.9 178.4 310.1
  Zhejiang       1053.9 855.6 198.3 188.9 121.6 261.2
  Anhui          528.8 380.6 148.1 67.8 45.3 75.3
  Fujian         435.7 334.3 101.4 86.7 51.0 133.2
  Jiangxi        503.2 353.8 149.4 38.8 22.0 43.6
  Shandong       1266.2 1010.1 256.2 175.7 128.8 175.6
 
  Henan          840.9 620.1 220.8 85.0 57.8 105.1
  Hubei          714.9 504.0 210.9 80.6 61.3 97.6
  Hunan          682.0 475.5 206.5 85.3 62.1 97.0
  Guangdong      2370.7 2130.4 240.3 287.8 177.2 492.6
  Guangxi        361.4 257.6 103.8 49.5 29.8 75.8
  Hainan         121.8 87.8 34.0 12.9 9.6 9.6
 
  Chongqing      326.2 211.0 115.1 53.8 32.0 61.0
  Sichuan        893.5 596.8 296.7 125.4 82.6 169.0
  Guizhou        257.4 184.4 73.0 30.4 19.8 32.4
  Yunnan         356.8 253.2 103.6 69.8 51.8 70.7
  Tibet          20.1 14.8 5.3 5.5 3.7 5.8
 
  Shaanxi        432.7 299.9 132.8 58.2 43.1 49.9
  Gansu          248.9 180.1 68.8 33.0 22.6 27.4
  Qinghai        72.1 47.6 24.5 17.8 13.2 20.8
  Ningxia        83.2 60.5 22.7 11.9 8.5 14.9
  Xinjiang       376.6 267.6 109.0 63.4 51.9 59.1