22-43  Statistics of Unemployment Insurance by Region (2008)
Region Unemployment Beneficiaries of Revenue and Expenses (100 million yuan)
Insurance Contributors Unemployment Revenue Expenses Balance at Year-end
at Year-end Insurance Fund
(10 000 persons) (10 000 persons)
           
  National Total 12399.8 261.2 585.1 253.5 1310.1
 
  Beijing        614.3 2.6 34.7 13.5 71.6
  Tianjin        232.5 3.2 16.9 5.0 38.2
  Hebei          481.7 9.8 21.9 8.2 49.9
  Shanxi         312.2 7.3 12.7 4.7 32.3
  Inner Mongolia 225.5 3.1 7.6 3.2 17.4
 
  Liaoning       622.7 15.7 30.7 13.9 25.2
  Jilin          233.7 16.5 9.6 5.7 23.4
  Heilongjiang   467.6 10.3 16.1 5.4 50.6
 
  Shanghai       511.8 14.0 53.9 44.3 69.3
  Jiangsu        1052.2 21.5 59.3 27.5 119.0
  Zhejiang       731.1 6.3 36.2 9.9 101.6
  Anhui          373.1 12.8 14.4 7.2 18.5
  Fujian         338.7 4.6 14.0 4.0 39.2
  Jiangxi        266.3 3.4 6.4 2.0 18.3
  Shandong       864.1 24.9 45.3 14.4 112.1
 
  Henan          683.4 18.4 18.1 12.8 33.4
  Hubei          422.9 7.4 15.4 8.4 33.7
  Hunan          390.1 8.3 11.5 6.6 24.0
  Guangdong      1471.9 13.7 55.3 13.5 173.3
  Guangxi        234.6 8.0 11.7 4.3 33.7
  Hainan         84.7 3.3 3.8 1.7 10.5
 
  Chongqing      210.1 4.4 8.7 2.5 17.6
  Sichuan        436.9 12.2 22.2 11.0 35.9
  Guizhou        141.4 1.3 7.0 2.1 29.8
  Yunnan         191.9 3.7 11.6 2.5 32.1
  Tibet          7.8 0.0 0.7 0.5 3.4
 
  Shaanxi        329.3 9.1 13.9 6.0 30.0
  Gansu          162.6 5.6 6.5 3.4 13.1
  Qinghai        35.4 2.3 2.4 1.2 6.6
  Ningxia        44.4 1.4 2.6 0.9 5.8
  Xinjiang       224.8 6.1 14.0 7.2 40.5