22-42  Statistics on Urban Basic Pension Insurance by Region (2008)
 
Region Urban Basic    Revenue and Expenses(100 million yuan)
Pension Insurance Number of Number of Revenue Expenses Balance
Contributors Staff and Retirees at Year-end
at Year-end Workers  
(10 000 persons)   
       
  National Total 21891.1 16587.5 5303.6 9740.2 7389.6 9931.0
 
  Beijing        757.2 577.0 180.1 441.4 355.6 329.4
  Tianjin        376.5 247.2 129.3 239.0 195.3 176.0
  Hebei          862.5 639.8 222.7 403.7 336.7 337.1
  Shanxi         539.4 411.4 128.0 288.2 189.1 390.8
  Inner Mongolia 389.5 286.5 102.9 189.4 145.4 156.2
 
  Liaoning       1406.2 976.4 429.9 661.6 526.7 568.9
  Jilin          525.3 369.9 155.4 225.4 175.3 265.6
  Heilongjiang   857.8 581.8 276.0 377.0 307.8 363.4
 
  Shanghai       967.7 609.9 357.8 675.1 639.2 368.8
  Jiangsu        1751.6 1373.1 378.6 776.7 549.8 756.7
  Zhejiang       1386.9 1192.1 194.8 496.8 319.3 829.3
  Anhui          578.4 420.3 158.1 263.5 196.2 213.4
  Fujian         557.2 454.6 102.6 172.5 143.8 154.3
  Jiangxi        550.3 421.9 128.5 161.6 130.4 132.2
  Shandong       1565.9 1260.8 305.0 686.9 529.9 680.4
 
  Henan          972.0 732.9 239.1 353.9 296.9 346.0
  Hubei          932.3 680.4 252.0 379.4 294.9 260.9
  Hunan          829.1 593.7 235.3 339.5 263.6 282.1
  Guangdong      2444.3 2171.2 273.0 787.1 448.6 1621.0
  Guangxi        368.1 273.1 95.0 180.9 111.1 188.1
  Hainan         156.2 114.2 42.0 63.8 50.4 43.6
 
  Chongqing      406.1 275.4 130.7 204.8 157.4 132.0
  Sichuan        1017.9 711.1 306.7 515.1 372.4 503.0
  Guizhou        215.9 156.6 59.3 100.1 75.0 105.8
  Yunnan         293.7 204.4 89.3 143.6 112.8 138.4
  Tibet          8.5 5.5 3.1 7.4 6.8 1.1
 
  Shaanxi        433.4 309.0 124.4 203.4 170.8 130.1
  Gansu          221.0 157.0 64.0 114.8 90.5 107.9
  Qinghai        68.3 49.7 18.6 39.8 31.4 33.0
  Ningxia        82.6 63.7 18.8 47.5 33.4 59.9
  Xinjiang       346.3 248.7 97.6 197.7 131.4 249.5
 
Not Classified 23.1 18.2 4.9 2.5 1.6 5.7
   by Region
       
a) Data in the category of "Not Classified by Region" include data from the People's Bank of China and Agricultural Development Bank of China.