22-16  Basic Statistics on Fires by Region (2008)
Region Number of Number of Number of Losses Average Number of
Traffic Deaths Injuries Converted Fires Per
Accidents   into Cash 100 Thousand
(case) (person) (person) (10 000 yuan) Persons
      
  National Total 136835 1521 743 182202.5 10.4
  
  Beijing 6018 28 10 841.2 48.8
  Tianjin 1483 25 14 291.8 15.2
  Hebei 2529 45 12 3859.3 3.5
  Shanxi 4296 59 33 2567.2 12.5
  Inner Mongolia 7755 47 18 6764.2 31.8
  
  Liaoning 5290 43 15 4084.5 12.5
  Jilin 10579 27 2 2572.3 39.0
  Heilongjiang 3585 27 17 3732.4 9.4
  
  Shanghai 3511 50 57 14523.3 25.2
  Jiangsu 6868 72 36 5761.0 9.3
  Zhejiang 4770 89 29 5913.8 10.2
  Anhui 5882 72 29 8618.6 8.7
  Fujian 3691 82 10 9793.5 10.6
  Jiangxi 6037 23 10 9946.9 13.2
  Shandong 6683 23 18 4926.5 7.1
  
  Henan 3661 20 7 2566.4 3.5
  Hubei 11805 41 20 4376.4 19.3
  Hunan 3357 90 17 8959.3 4.8
  Guangdong 4874 241 165 11478.3 5.9
  Guangxi 1324 38 26 3165.2 2.6
  Hainan 1122 16 4 5124.8 13.0
  
  Chongqing 6049 42 18 2109.2 18.6
  Sichuan 5884 71 40 6132.6 6.6
  Guizhou 799 77 35 3569.1 2.0
  Yunnan 2075 74 19 4192.3 4.7
  Tibet 170 6 9 4805.6 6.0
  
  Shaanxi 5056 28 9 5984.3 13.3
  Gansu 1306 11 16 1990.5 4.9
  Qinghai 1372 3 8 655.1 25.8
  Ningxia 3600 5 3 533.8 57.6
  Xinjiang 5404 46 37 32363.1 26.0
      
a) The national data include fire accidents which occurred in railways, traffic and the military.