21-39  Situations of Medical Services in Township Health Centers
Year Visits Utilization Rate Average Stay
Region (100 million times) (%) Days in Hospital(day)
       
1981 14.38 53.5 6.3
1985 11.00 46.0 5.9
1990 10.65 43.4 5.2
1991 10.82 43.5 5.1
1992 10.34 42.9 5.1
1993 8.98 38.4 4.6
1994 9.73 40.5 4.6
1995 9.38 40.2 4.6
1996 9.44 37.0 4.4
1997 9.16 34.5 4.5
1998 8.74 33.3 4.6
1999 8.38 32.8 4.6
2000 8.24 33.2 4.6
2001 8.24 31.3 4.5
2002 7.10 34.7 4.0
2003 6.91 36.2 4.2
2004 6.81 37.1 4.4
2005 6.79 37.7 4.6
2006 7.01 39.4 4.6
2007 7.59 48.4 4.8
2008 8.27 55.8 4.4
 
Beijing 0.08 34.4 8.2
Tianjin 0.06 61.6 3.9
Hebei 0.37 51.6 4.9
Shanxi 0.14 41.4 5.5
Inner Mongolia 0.11 39.4 4.0
   
Liaoning 0.12 43.5 4.0
Jilin 0.10 36.2 4.0
Heilongjiang 0.09 51.6 3.8
 
Shanghai
Jiangsu 0.69 51.8 5.9
Zhejiang 0.58 36.4 6.6
Anhui 0.42 56.0 4.6
Fujian 0.18 60.9 3.5
Jiangxi 0.24 68.2 2.8
Shandong 0.60 48.1 4.6
 
Henan 0.61 65.0 4.6
Hubei 0.34 58.2 5.9
Hunan 0.35 62.2 4.7
Guangdong 0.75 57.0 4.5
Guangxi 0.34 69.5 3.5
Hainan 0.06 33.5 4.5
 
Chongqing 0.28 71.4 4.8
Sichuan 0.76 62.9 4.2
Guizhou 0.16 63.0 3.0
Yunnan 0.28 51.4 5.0
Tibet 0.03 29.6 5.2
 
Shaanxi 0.19 41.7 5.9
Gansu 0.16 51.9 5.2
Qinghai 0.02 52.3 3.3
Ningxia 0.04 48.4 4.5
Xinjiang 0.11 64.5 5.0