21-33  Medical Technical Personnel in Health Care Institutions per 1000 Persons
(person)
 Medical Technical Personnel Lecensed(Assistant) Doctors Registered Nurses
Year
Region         
 Total City County Total City County Total City County
          
1980 2.85 8.03 1.81 1.17 3.22 0.76 0.47 1.83 0.20
1985 3.28 7.92 2.09 1.36 3.35 0.85 0.61 1.85 0.30
1990 3.45 6.59 2.15 1.56 2.95 0.98 0.86 1.91 0.43
1995 3.59 5.36 2.32 1.62 2.39 1.07 0.95 1.59 0.49
1998 3.64 5.30 2.35 1.65 2.34 1.11 1.00 1.64 0.51
1999 3.64 5.24 2.38 1.67 2.33 1.14 1.02 1.64 0.52
2000 3.63 5.17 2.41 1.68 2.31 1.17 1.02 1.64 0.54
2001 3.62 5.15 2.38 1.69 2.32 1.17 1.03 1.65 0.54
2002 3.41     1.47     1.00    
2003 3.42 4.84 2.19 1.48 2.08 0.97 1.00 1.59 0.50
2004 3.46 4.93 2.16 1.50 2.12 0.95 1.03 1.63 0.50
2005 3.49 4.99 2.15 1.52 2.14 0.96 1.06 1.66 0.51
2006 3.58 5.14 2.17 1.54 2.20 0.96 1.10 1.74 0.53
2007 3.66 5.35 2.14 1.54 2.22 0.93 1.18 1.88 0.55
2008 3.81 5.58 2.21 1.58 2.28 0.94 1.25 1.99 0.58
 
Beijing 12.21 12.56 6.48 4.79 4.92 2.67 4.50 4.66 1.84
Tianjin 6.69 7.32 3.79 2.66 2.87 1.69 2.26 2.59 0.74
Hebei 3.47 5.61 2.23 1.54 2.45 1.01 0.97 1.86 0.45
Shanxi 4.65 7.31 2.91 2.11 3.23 1.37 1.42 2.55 0.68
Inner Mongolia 4.50 7.60 2.78 2.03 3.30 1.33 1.29 2.58 0.58
 
Liaoning 5.13 6.17 2.60 2.14 2.53 1.17 1.90 2.39 0.69
Jilin 4.72 5.36 3.30 2.12 2.40 1.52 1.52 1.82 0.85
Heilongjiang 4.23 5.27 2.68 1.74 2.13 1.16 1.34 1.80 0.65
 
Shanghai 9.16 9.40 4.59 3.67 3.76 1.95 3.51 3.61 1.55
Jiangsu 3.94 4.85 2.05 1.62 1.98 0.86 1.36 1.71 0.63
Zhejiang 5.18 6.01 3.47 2.17 2.51 1.47 1.67 2.00 0.99
Anhui 2.79 4.68 1.86 1.10 1.86 0.72 0.90 1.79 0.47
Fujian 2.97 4.12 1.77 1.24 1.69 0.76 1.09 1.56 0.59
Jiangxi 3.05 4.81 2.17 1.20 1.86 0.87 1.05 1.82 0.67
Shandong 4.00 5.13 2.52 1.70 2.19 1.06 1.31 1.78 0.69
 
Henan 2.95 4.88 1.96 1.13 1.91 0.74 0.92 1.76 0.49
Hubei 3.83 4.46 2.67 1.51 1.76 1.05 1.32 1.63 0.74
Hunan 3.34 5.38 2.28 1.39 2.20 0.97 1.04 1.93 0.59
Guangdong 4.65 5.91 1.99 1.75 2.21 0.77 1.64 2.15 0.58
Guangxi 3.03 4.89 2.01 1.18 1.87 0.81 1.09 1.84 0.68
Hainan 3.92 4.66 2.73 1.49 1.75 1.07 1.53 1.87 0.98
 
Chongqing 2.72 3.83 1.74 1.21 1.64 0.83 0.82 1.28 0.41
Sichuan 3.00 4.75 1.97 1.37 2.08 0.95 0.87 1.56 0.47
Guizhou 2.21 4.85 1.32 0.96 2.00 0.61 0.71 1.82 0.33
Yunnan 2.86 6.09 1.88 1.30 2.71 0.87 0.95 2.17 0.58
Tibet 3.35 9.52 2.58 1.56 4.38 1.20 0.68 3.21 0.37
 
Shaanxi 3.89 6.07 2.63 1.53 2.35 1.06 1.23 2.18 0.68
Gansu 3.27 5.62 2.15 1.35 2.37 0.86 0.93 1.91 0.46
Qinghai 4.09 10.48 2.48 1.77 4.24 1.15 1.37 4.12 0.67
Ningxia 4.23 6.67 1.91 1.83 2.74 0.97 1.42 2.42 0.48
Xinjiang 5.13 8.26 3.02 2.09 3.36 1.23 1.73 2.98 0.89