21-7  Statistics on Performance of Art Performance Troupes and Art Performance Places by Region (2008)
  
Region Art Performance Troupes Art Performance Places
  Number   Number  
Number of Spectators of Art Film of Art Film
Domestic of Domestic Performances Perfor- Shows Spectators Perfor- Shows
Performances Performances (1000 shows) mances  (1000 person-times) mances 
         
National Total 852 631868 740 96 613 127443 44288 43422
 
Central Level 3 3814 240 240
 
Beijing 8 3900 45 11 34 7497 5572 1925
Tianjin 3 1558 23 2 19 1679 1011 628
Hebei 37 40379 22 3 18 3522 1404 1903
Shanxi 27 32007 23 2 21 4128 1615 2510
Inner Mongolia 15 11107 10 1 8 1397 315 1063
 
Liaoning 15 9217 5 1 4 1195 598 546
Jilin 5 6956 23 2 22 1805 651 1124
Heilongjiang 8 8546 2 1 1 1268 556 711
 
Shanghai 11 4583 19 6 13 5009 3394 1615
Jiangsu 38 20183 131 4 127 8396 2503 5545
Zhejiang 12 15661 12 3 7 2324 1444 651
Anhui 297 110960 35 8 20 3828 1358 2213
Fujian 74 46656 38 6 32 4735 942 2931
Jiangxi 13 13353 6 2 4 1015 651 318
Shandong 19 25794 23 2 22 5043 1194 3810
 
Henan 43 53987 90 2 87 5475 1881 3239
Hubei 31 29144 20 4 16 3688 2029 1588
Hunan 22 19428 28 3 23 2885 1318 1400
Guangdong 46 45797 91 17 67 49041 8529 4592
Guangxi 15 15714 5 1 4 879 738 141
Hainan 2 2315 1 1 81 9 72
 
Chongqing 10 12626 19 3 15 1608 591 671
Sichuan 30 23702 11 5 4 2692 1832 470
Guizhou 2 2554 200 153 47
Yunnan 11 12285 12 2 5 1963 1175 623
Tibet 2 1508 1 127 82 39
 
Shaanxi 19 19050 10 3 7 3170 1466 1626
Gansu 15 23949 4 1 3 643 479 163
Qinghai 3 3396 2 2 188 81 87
Ningxia 4 4310 1 1 398 194 169
Xinjiang 12 7429 28 27 1324 283 1002