20-72  Situation of Earthquake Monitoring (2008)
        
 (unit)
Region      Number of Number of
Number of Number of Number of Number of Number of Strong Macro-
Seismic National Provincial Municipality/ enterprise Motion observation
Stations Stations Stations County-level Stations Observation Spots
   Stations  Spots 
        
  National Total 1457 192 245 916 104 1996 16010
        
  Beijing        104 5 9 88 2 244 164
  Tianjin        9 4 5   136 18
  Hebei          79 8 13 47 11 67 1327
  Shanxi         74 5 5 38 26 40 1243
  Inner Mongolia 53 11 15 25 2 32 543
        
  Liaoning       51 9 8 29 5 36 832
  Jilin          30 7 6 17  10 104
  Heilongjiang   40 8 3 28 1 100 2231
        
  Shanghai       9 2  7  27 15
  Jiangsu        86 6 9 66 5 64 497
  Zhejiang       59 5 2 52  15 4
  Anhui          29 6 8 14 1 9 425
  Fujian         35 6 6 21 2 40 320
  Jiangxi        12 2 4 6  6 681
  Shandong       40 7 17 9 7 47 967
        
  Henan          60 7 20 29 4 17 730
  Hubei          36 7 2 27  4 157
  Hunan          32 3 4 23 2 2 202
  Guangdong      49 9 8 27 5 67 147
  Guangxi        12 5 3 1 3 19 531
  Hainan         17 2 3 12  14 1276
        
  Chongqing      33 2 7 24   17
  Sichuan        129 9 34 76 10 211 598
  Guizhou              
  Yunnan         148 13 19 115 1 315 1186
  Tibet          9 6 3   2 
        
  Shaanxi        64 6 6 44 8 30 772
  Gansu          69 9 12 40 8 177 557
  Qinghai        20 4 3 13  43 34
  Ningxia        19 8 1 10  51 226
  Xinjiang       50 11 10 28 1 171 206