20-68  Quality of Products by Region (2008)
(%)
Region Rates of Grade Products  
Rate of Products Rate of Products Rate of Products Rate of Loss
with Excellent with First with Qualified Due to Bad
Quality Grade Quality Quality Quality
         
  National Total 54.59 33.32 12.09 0.25
 
  Beijing        85.59 13.26 1.15 0.10
  Tianjin        55.76 10.66 33.58 0.13
  Hebei          46.42 48.56 5.02 0.33
  Shanxi        
  Inner Mongolia 62.26 24.06 13.68 0.21
 
  Liaoning      
  Jilin          28.31 64.18 7.51 0.04
  Heilongjiang   9.82 64.98 25.20 0.72
 
  Shanghai       49.98 37.49 12.53 0.30
  Jiangsu        48.78 37.36 13.86 0.25
  Zhejiang       47.12 44.59 8.30 0.28
  Anhui          37.95 50.35 11.71 0.18
  Fujian         46.09 30.55 23.36 1.14
  Jiangxi        91.37 5.13 3.50 0.04
  Shandong       51.17 22.84 25.99 0.37
 
  Henan          31.66 47.81 20.53 0.39
  Hubei          42.63 39.62 17.75 0.22
  Hunan          68.44 18.27 13.30 0.86
  Guangdong      63.90 29.90 6.20 0.17
  Guangxi        25.89 18.86 55.25 0.21
  Hainan         86.65 1.70 11.65 0.03
 
  Chongqing      15.30 76.22 8.48 0.25
  Sichuan        60.65 29.65 9.69 0.25
  Guizhou        51.82 34.33 13.85 0.28
  Yunnan         18.92 14.78 66.30 0.18
  Tibet         
 
  Shaanxi        7.17 85.61 7.22 0.02
  Gansu          73.11 11.30 15.59 0.05
  Qinghai        29.74 7.37 62.89 0.02
  Ningxia        13.86 23.90 62.24 0.06
  Xinjiang       55.46 41.96 2.58 0.02
         
a) Sampling data in this table are collected from 73 main industrial cities.