20-66  Status of Operational Meteorological Stations and Their Observation Items(2008)
(unit)
Region Surface Upper-air Automatic Weather Atmospheric Agro- Eco- & Agro- Atmospheric Lightning Solar Sand & Dust UV Acid Ozone Dry & Wet Satellite Cloud
Observation Observation Weather Radar Composition Meteorological Meteorological Background Position Radiation Storm Observation Rain Observation Deposition Images
and Units Stations Stations Stations Observation Observation Observation Observation Stations Monitoring Observation Monitoring  Observation  Observation Receiving
   Stations Stations Stations Stations  Stations Stations      Stations
                 
  National Total 2438 121 28235 313 35 635 67 7 387 142 194 203 330 20 49 621
 
  Beijing        20 1 186 3 1 7 1 2 1 9 1 3 1 2
  Tianjin        14 240 1 5 1 2 1 1 5
  Hebei          144 3 1767 11 1 30 27 1 8 1 5 8
  Shanxi         109 1 780 15 1 31 8 3 11 5 2 1 18
  Inner Mongolia 119 12 510 24 4 24 6 7 8 66 2 8 34 14
 
  Liaoning       53 1 734 11 5 23 3 10 5 1 4 20 22
  Jilin          56 3 832 4 1 22 3 13 2 1 12 11 9 7
  Heilongjiang   84 4 1025 11 33 3 1 24 5 3 14 14 25
 
  Shanghai       14 1 194 2 1 1 16 1 2 2 6
  Jiangsu        70 3 1055 14 19 3 19 3 16 24 21
  Zhejiang       61 3 942 9 11 1 1 12 3 9 13 3 25
  Anhui          81 2 1197 15 22 3 11 2 9 7 26
  Fujian         70 3 899 5 23 4 9 19 2 3 17
  Jiangxi        89 2 1472 6 1 18 1 13 7 12 12 11
  Shandong       116 2 1367 12 1 18 1 14 4 3 16 18 31
 
  Henan          119 3 1890 20 1 30 3 11 3 18 18 28
  Hubei          84 3 1295 9 2 28 3 1 18 12 1 32 95
  Hunan          97 3 2178 7 1 22 4 11 3 6 9
  Guangdong      92 4 1447 7 1 27 2 30 2 1 6 7 4 1 10
  Guangxi        92 6 1320 7 2 24 5 9 3 2 10 10
  Hainan         21 3 291 2 6 7 3 2 4 4
 
  Chongqing      35 1 551 3 13 6 1 1 35 10
  Sichuan        156 7 1100 12 1 45 1 21 8 3 2 10 39
  Guizhou        85 2 955 32 18 1 8 1 10 20
  Yunnan         126 5 1243 18 21 4 1 23 6 2 6 27
  Tibet          39 5 56 6 1 4 1 5 5 1 5 4 10
 
  Shaanxi        100 4 1243 16 2 18 1 10 3 13 1 15 1 4 24
  Gansu          81 9 488 6 3 22 4 5 7 31 13 6 4 19
  Qinghai        54 7 58 5 17 2 1 11 5 20 7 1 25
  Ningxia        26 1 192 3 7 3 6 2 1 5 6 8
  Xinjiang       106 14 224 9 2 36 4 1 9 11 30 14 7 1 4 14
 
  Dalian         8 1 122 1 2 2 5 1 5 1 2 1 3
  Ningbo         8 129 1 2 3 13
  Qingdao        7 1 212 2 1 6 2 1 7 1 3
  Xiamen 2 1 41 1 2 1 1 1 4
 
National Satellite 8
 Meteorological
 Center   
Chinese Academy 1
  of Meteorological
  Science
The Xinjiang  2
Production and 
Construction Corps
General Bureau of  1
State Farms of 
Heilongjiang Province