20-65  Statistics on Output of Surveying and Mapping Materials by Region (2008)
Region Topographic     Geodetic Aerial Wall Atlas
Map 1:10000 1:50000 Results Photograph Map  
(unit) (scale) (scale) (point) (piece) (unit) (volume)
               
  National Total 523036 164585 116944 178353 461087 32774 3213
 
  Beijing        37218 620 11402
  Tianjin        489
  Hebei          3654 3059 457 2588 56 36 27
  Shanxi         9137 7403 1541 1620 13908 1485 242
  Inner Mongolia 26666 1744 22024 10324 10778
 
  Liaoning       5086 3557 1487 2680 2781
  Jilin          5207 2565 1980 4379 11158 359 235
  Heilongjiang   22106 12339 9201 7792 37401 16
 
  Shanghai       170435 550 67 4015
  Jiangsu        4709 3703 915 2183 115 238 42
  Zhejiang       10539 9745 602 3195 40963
  Anhui          7367 6824 527 3624 3187
  Fujian         4884 3878 833 2301 8403
  Jiangxi        17525 15336 2016 7929 12355
  Shandong       5635 4747 706 14387 816
 
  Henan          2238 1871 365 723 747 27050
  Hubei          1904 1682 176 1501 140
  Hunan          10603 9627 757 2351 627
  Guangdong      4180 3656 499 2101 6697
  Guangxi        22038 20623 1263 18017 29830
  Hainan         212 212 62 5058 1502 1283
 
  Chongqing     
  Sichuan        17338 9959 5016 3396 22083
  Guizhou        25696 20600 4464 1063 7361 10
  Yunnan         9032 4414 4493 2749 2227 127
  Tibet          2181 518 375 275 1254 975
 
  Shaanxi        13089 10396 2489 2476 3289
  Gansu          3517 451 1367 1228 11600
  Qinghai        4018 327 1327 1727 647 389 54
  Ningxia        3727 2395 1204 296 15499
  Xinjiang       27621 1784 15675 23991 7587 308 355
 
National Geomatics    45474 35118 37489 205774
   Center of China