20-64  Statistics on Projects Completed by Surveying and Mapping Departments by Region (2008)
Region  Geodesy   Cartography
Global Positioning Leveling Mapping Digital Topographic Special Atlas
System Survey   Map Map Map 
(point) (kilometer) (unit) (unit) (unit) (unit/Volume) (Volume)
        
  National Total 55254 96364 542059 38114 10213 4110 285
 
  Beijing        3850 2133 11389 95 9
  Tianjin        2133 5790 41867 8816 117 2
  Hebei          3891 8513 14133 2908 35 18 3
  Shanxi         2060 1735 22569 241 973 1263 9
  Inner Mongolia 1259 1872 6631 21
 
  Liaoning       10160 8755 24080 10689 5604 27
  Jilin          5700
  Heilongjiang   383 7210 129595 70 7
 
  Shanghai       42317 57 19 1
  Jiangsu        1309 11056 20903 108 7 2
  Zhejiang       4524 2439 9339 114 2
  Anhui          3397 935 11858 993 60 23 1
  Fujian         393 2081 1557 107 128 4
  Jiangxi        2150 400 19015 286 41 33 1
  Shandong       659 1727 18972 63
 
  Henan          2966 7332 6840 131 89 1
  Hubei          1175 3100 4897 50 5 37 4
  Hunan          592 4200 7056 180 394
  Guangdong      704 280 19457 2984 206 54 55
  Guangxi        2275 3523 8192 221 808 332 2
  Hainan         154 300 4880 1527 247 1
 
  Chongqing      228 1920 7496 2800 45 88 2
  Sichuan        1111 9846 15400 1127 290 152 72
  Guizhou        1227 20096 267 21 3
  Yunnan         818 2876 3534 20 113 5
  Tibet          131 109 40
 
  Shaanxi        1118 2952 33941 4516 222 85
  Gansu          6124 228 119 2
  Qinghai        2509 1072 2133 1267 31
  Ningxia        66 80 696 16 7 4
  Xinjiang       3364 2208 13142 444 22 173 2
 
Chongqing Institute of    624 1920 7570 9 61 2
 Surveying and Mapping
 National 
 Geomatics Center
   of China
 Chinese Academy of  24 680 18 12 1
   Surveying and 
   Mapping
 SinoMaps Press  3 137 11