20-62  Main Economic Indicators of High-tech Enterprises in Development Areas (2008)
Development Area Number of Number of Gross Output Total Income Exports
Enterprises Persons Engaged Value    
(unit) (person) (10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 US dollars)
           
  National Total 52632 7165307 526846717 659856923 20152382
  Beijing        18437 940910 38051046 102224443 2073538
  Tianjin        3071 224497 13218971 17367789 417505
  Shijiazhuang   510 81046 6487386 8221706 48144
  Baoding        158 51061 3903943 4064153 181951
  Taiyuan        846 97610 8762075 9490743 37234
  Baotou         559 106267 7841941 7622714 53181
  Shenyang       825 117375 10642945 13003411 98512
  Dalian         1811 206792 11461274 14079062 504646
  Anshan         443 80468 5564453 6440893 18921
  Changchun      871 103497 16089589 16608949 11640
  Jilin          712 94645 7910604 8304491 25475
  Harbin         478 121942 10513077 11231065 52097
  Daqing         390 84751 6307647 6589635 10732
  Shanghai       868 251357 27908120 39506810 2090088
  Nanjing        232 118577 23547512 24804028 725864
  Changzhou      975 135142 10072285 10056188 309964
  Wuxi           716 227042 23278144 23513791 1734678
  Suzhou         780 239715 18453409 19411359 2361579
  Hangzhou       1325 168490 10201058 14443443 445543
  Ningbo 327 69535 6266323 8482506 382046
  Hefei          370 99977 8375334 8742074 103206
  Fuzhou         195 49664 3757864 3684010 143811
  Xiamen         250 74639 9185537 9147234 766526
  Nanchang       282 80797 5594894 5982890 47999
  Ji'nan         445 112314 7815419 11167391 188425
  Qingdao        127 59787 7191913 7948481 180800
  Zibo           390 108058 9538920 10201548 125528
  Weifang        310 98965 8529643 9467542 145341
  Weihai         215 74373 6878210 7074632 374472
  Zhengzhou      591 87953 6948380 7970533 43565
  Luoyang        380 68176 5508033 6511168 88281
  Wuhan          1739 233181 15743298 17599858 110438
  Xiangfan       255 61487 5205269 5523947 38916
  Changsha       756 147829 11121065 12500153 118505
  Zhuzhou        181 62868 4352880 4173636 31700
  Guangzhou      1819 212776 14210616 19852423 1074892
  Shenzhen       381 235094 22493281 21945811 1123135
  Zhuhai         621 165542 10557212 10499983 1043404
  Huizhou        153 89434 6240066 6469099 558509
  Zhongshan      376 73395 8054030 8175125 469949
  Foshan         411 144935 11967770 11569858 593018
  Nanning        608 91127 3736457 4976745 26058
  Guilin         261 69289 3400150 3153868 53205
  Hainan         119 23387 1592681 1672123 17447
  Chongqing      1306 206677 16468212 19830434 459399
  Chengdu        507 190052 6568561 8982157 118856
  Mianyang       112 88382 4697173 4263533 85374
  Guiyang        112 90062 2639540 2837039 24045
  Kunming        148 59818 4796216 5966718 52874
  Xi'an          3822 255279 15660194 24145499 218872
  Baoji          338 90907 6058511 6090919 43710
  Yangling 103 14978 444553 654340 18580
  Lanzhou        407 62271 3734815 4006328 7689
  Urumqi         208 61115 1298221 1602647 72516