20-51  Statistics on Patent of Large and Medium-sized 
Industrial Enterprises by Region (2008)
(piece)
Region Patent   Invention
Applications Invention Patents Owned
Patents
       
  National Total 122076 43773 55723
 
  Beijing        4622 2996 3848
  Tianjin        3615 1954 2439
  Hebei          1458 459 823
  Shanxi         986 287 443
  Inner Mongolia 621 318 251
 
  Liaoning       2841 992 900
  Jilin          673 210 283
  Heilongjiang   1055 329 772
 
  Shanghai       6468 1932 2127
  Jiangsu        13281 3923 6471
  Zhejiang       15897 2643 4756
  Anhui          2717 795 2453
  Fujian         2260 567 779
  Jiangxi        565 184 300
  Shandong       11718 3288 4209
 
  Henan          4073 1200 1523
  Hubei          2610 813 1190
  Hunan          1865 658 1489
  Guangdong      33144 17216 15958
  Guangxi        873 244 332
  Hainan         115 15 8
 
  Chongqing      4127 578 774
  Sichuan        2365 776 1272
  Guizhou        906 405 583
  Yunnan         411 185 416
  Tibet         
 
  Shaanxi        1369 427 578
  Gansu          752 214 255
  Qinghai        81 28 262
  Ningxia        243 53 87
  Xinjiang       365 84 142