20-45  Basic Statistics on R&D Activities of Large and
Medium-sized Industrial Enterprises by Region(2008)
Region R&D Full-time Expenditure
Projects Equivalent on R&D
(unit) of R&D  
  Personnel (10 000 yuan)
  (man-year)  
       
  National Total 103234 1014223 26813110
 
  Beijing        6730 26892 709676
  Tianjin        4765 21799 897905
  Hebei          3477 25365 728740
  Shanxi         1325 29905 469652
  Inner Mongolia 617 11290 268366
 
  Liaoning       4951 39987 1289771
  Jilin          859 8273 253053
  Heilongjiang   2882 26642 480800
 
  Shanghai       5465 36692 1811127
  Jiangsu        11631 119553 4090217
  Zhejiang       7115 79366 1935081
  Anhui          2389 27693 612300
  Fujian         2560 32199 647190
  Jiangxi        1840 14420 448625
  Shandong       10653 107535 3453962
 
  Henan          4349 46407 901765
  Hubei          3135 35625 772287
  Hunan          2365 25542 633251
  Guangdong      11316 177500 4109579
  Guangxi        1041 7083 196087
  Hainan         44 417 6324
 
  Chongqing      2650 20872 439451
  Sichuan        4417 38298 613068
  Guizhou        740 5659 141039
  Yunnan         796 6921 111778
  Tibet         
 
  Shaanxi        3028 24859 420110
  Gansu          819 9466 168607
  Qinghai        103 784 25126
  Ningxia        559 2831 59982
  Xinjiang       613 4346 118192