20-35  Number of Students Per 100 000 Population by Level
(person)
Year Kindergartens Primary Education Junior Secondary Senior Secondary Higher Education
Region
           
2004 1617 8725 5058 2792 1420
2005 1676 8358 4781 3070 1613
2006 1731 8192 4557 3321 1816
2007 1787 8037 4364 3409 1924
2008 1873 7819 4227 3463 2042
 
  Beijing 1388 4039 1991 2788 6750
  Tianjin 1730 4673 2722 3452 4534
  Hebei 2004 6851 3949 3724 1811
  Shanxi 1775 9471 5286 4250 1979
  Inner Mongolia 1276 6456 3640 3488 1650
 
  Liaoning 1724 5508 3345 3021 2621
  Jilin 1169 5497 3381 2937 2659
  Heilongjiang 1144 5185 3647 2746 2352
 
  Shanghai 1769 3178 2289 2201 4371
  Jiangsu 2330 5352 3650 3903 2679
  Zhejiang 3149 6567 3656 3165 2324
  Anhui 1431 8505 5072 3789 1658
  Fujian 2772 6902 4225 3734 1937
  Jiangxi 2117 9705 3996 3620 2062
  Shandong 1870 6757 3563 3538 2071
 
  Henan 1758 11075 5173 4079 1648
  Hubei 1303 6330 4598 4575 2724
  Hunan 1667 7214 3374 3349 1966
  Guangdong 2459 10122 5269 3550 1821
  Guangxi 2247 9329 4445 3039 1352
  Hainan 1610 10726 5489 3241 1800
 
  Chongqing 2039 7968 4796 3917 2192
  Sichuan 1966 7984 4461 3246 1637
  Guizhou 1962 12488 5504 2543 969
  Yunnan 1984 9992 4457 2408 1174
  Tibet 516 10980 4927 2292 1279
 
  Shaanxi 1470 7644 5181 4797 2880
  Gansu 1291 10278 5427 3767 1687
  Qinghai 1708 9750 3754 3522 1033
  Ningxia 1857 11290 4868 3822 1610
  Xinjiang 1887 9604 5083 3229 1414
           
a) Institutions of higher education include that of regular institutions of higher education and institutions of higher education for adults.
b) Total of senior schools include that of regular senior schools, adult senior schools, regular secondary technical schools, vocational secondary 
    schools, technical worker school, adult technical secondary schools.
c) Junior secondary schools include regular junior schools and junior vocational schools.