20-34  Student-Teacher Ratio by Level of Regular Schools by Region
Year Primary Junior Regular Vocational Regular Regular  
  Senior Senior Specialized Institution Undergraduate Specialized
Region School Secondary Secondary Secondary Secondary of Higher
 School School School School Education Courses Courses
         
2004 19.98 18.65 18.65 19.10 28.13 16.22 17.44 13.15
2005 19.43 17.80 18.54 20.62 31.02 16.85 17.75 14.78
2006 19.17 17.15 18.13 22.16 31.67 17.80 17.61 18.26
2007 18.82 16.52 17.48 23.50 31.39 17.28 17.31 17.20
2008 18.38 16.07 16.78 23.47 31.27 17.23 17.21 17.27
  
  Beijing 13.54 10.83 11.04 13.11 32.89 16.04 16.41 13.47
  Tianjin 13.54 11.54 12.73 15.42 20.39 16.53 16.51 16.57
  Hebei 15.02 14.16 16.75 22.92 29.56 17.91 17.99 17.75
  Shanxi 16.62 14.82 15.89 21.65 32.30 16.41 16.09 17.01
  Inner Mongolia 13.48 13.44 17.66 16.92 26.79 16.93 16.88 17.00
  
  Liaoning 15.67 14.18 17.02 19.08 19.87 17.10 17.35 16.05
  Jilin 11.62 13.58 17.79 19.06 19.33 17.27 17.53 15.79
  Heilongjiang 12.59 13.44 15.52 16.08 28.40 17.33 17.71 16.33
  
  Shanghai 14.42 12.83 11.20 17.85 23.81 16.88 16.78 17.45
  Jiangsu 16.02 14.83 15.15 18.28 36.41 16.09 16.27 15.83
  Zhejiang 19.80 15.73 14.13 21.48 26.10 17.86 17.50 18.64
  Anhui 20.73 19.79 21.14 38.94 36.56 18.51 18.43 18.64
  Fujian 15.41 15.32 14.25 25.04 17.08 17.28 16.66
  Jiangxi 21.41 15.41 16.77 25.32 42.51 16.34 16.96 15.45
  Shandong 16.32 13.07 15.00 20.71 26.20 16.48 16.28 16.87
  
  Henan 21.36 17.53 20.18 24.98 42.21 18.05 18.01 18.13
  Hubei 17.92 15.95 18.83 31.72 36.70 17.30 17.15 17.72
  Hunan 18.32 12.34 16.46 24.07 48.77 17.68 17.59 17.82
  Guangdong 22.96 20.13 16.42 19.61 29.77 18.68 18.39 19.25
  Guangxi 20.40 18.04 18.55 26.97 17.26 16.96 17.68
  Hainan 17.24 19.24 17.51 19.62 49.36 19.33 19.56 18.92
  
  Chongqing 18.83 18.22 19.23 28.18 54.09 17.43 17.73 16.58
  Sichuan 21.09 18.60 17.86 30.15 33.44 18.21 18.01 18.70
  Guizhou 23.49 19.53 18.56 32.85 43.33 17.26 16.42 18.84
  Yunnan 19.89 18.17 15.54 23.19 28.95 16.63 16.83 16.20
  Tibet 17.24 17.15 17.01 41.88 15.92 16.59 14.05
  
  Shaanxi 15.84 16.61 18.13 27.96 42.44 17.01 16.80 17.74
  Gansu 19.03 17.88 17.40 24.32 22.33 18.22 18.11 18.48
  Qinghai 19.70 15.15 14.39 56.05 27.14 14.77 13.76 17.93
  Ningxia 20.98 17.84 16.70 33.45 43.06 17.38 16.18 20.13
  Xinjiang 15.15 13.31 14.57 16.09 28.01 16.40 16.41 16.37
         
a) Of the student-teacher ratio of regular institution of higher education, full-time teachers include those from other schools.