20-31  Basic Statistics on Vocational Junior Secondary Schools by Region (2008)
(person)
Region Schools New Total Graduates Teachers  
Full-time
(unit) Enrollment Enrollment   and Staff Teachers
             
  National Total 213 34291 108168 50601 7615 6577
 
  Beijing
  Tianjin
  Hebei 2 57 218 277 34 30
  Shanxi 48 5966 20891 8662 1626 1371
  Inner Mongolia 23 4083 13076 6960 1165 957
 
  Liaoning
  Jilin 25 5439 17341 7435 1498 1245
  Heilongjiang 5 434 1121 520 118 105
 
  Shanghai 72 158 105 16 16
  Jiangsu
  Zhejiang
  Anhui 7 1754 4380 2213 386 356
  Fujian
  Jiangxi 1 158 769 202 43 43
  Shandong
 
  Henan 281
  Hubei 18 1823 7678 4654 615 556
  Hunan 1 197 384 54 42 40
  Guangdong
  Guangxi 2 21 61 31 11 11
  Hainan
 
  Chongqing
  Sichuan 12 3925 10598 2123 439 379
  Guizhou 46 4927 14757 10344 996 911
  Yunnan 11 3707 11741 5384 476 424
  Tibet
 
  Shaanxi
  Gansu 11 20 45 20 9 7
  Qinghai
  Ningxia 1 1708 4950 1336 141 126
  Xinjiang