19-21  Premium of Primary Insurance and Payment by Region (2008)
  (100 million yuan)
Region Premium of Primary Insurance Payment
Sub-total Property Life Sub-total Property Life
Insurance Insurance Insurance Insurance
             
National Total 9784.24 2336.71 7447.53 2971.17 1418.33 1552.83
 
Beijing 585.96 134.14 451.82 188.93 67.88 121.05
Tianjin 175.62 41.82 133.80 51.03 20.99 30.03
Shanxi 260.89 60.09 200.79 73.58 30.55 43.03
Hebei 480.61 103.14 377.47 147.68 60.38 87.31
Inner Mongolia 141.35 53.59 87.75 43.52 26.52 17.00
 
Liaoning 328.72 67.93 260.79 98.51 41.26 57.25
Jilin 158.92 32.23 126.69 52.98 24.07 28.91
Heilongjiang 251.20 47.95 203.25 103.04 32.87 70.16
 
Shanghai 600.06 131.79 468.27 184.09 79.52 104.58
Jiangsu 775.42 181.11 594.30 267.21 121.19 146.02
Zhejiang 489.24 163.04 326.20 175.09 104.21 70.89
Anhui 296.54 63.96 232.58 87.81 41.70 46.11
Fujian 243.81 61.66 182.15 73.83 37.07 36.76
Jiangxi 171.36 33.46 137.90 57.59 25.89 31.70
Shandong 571.26 135.92 435.34 165.07 79.25 85.82
 
Henan 518.93 77.85 441.08 128.77 45.13 83.64
Hubei 317.15 54.99 262.16 85.89 39.42 46.47
Hunan 312.49 61.62 250.87 94.52 48.72 45.79
Guangdong 884.16 207.77 676.39 215.22 119.56 95.67
Guangxi 133.48 40.04 93.44 42.33 24.15 18.17
Hainan 30.07 10.49 19.57 8.74 5.05 3.69
 
Chongqing 200.55 37.76 162.80 45.64 22.59 23.05
Sichuan 494.28 109.76 384.52 123.48 62.87 60.60
Guizhou 79.95 28.58 51.37 35.26 24.90 10.36
Yunnan 165.39 55.20 110.19 63.40 31.74 31.66
Tibet 3.25 2.86 0.39 1.43 1.36 0.07
 
Shaanxi 217.78 46.27 171.51 58.91 27.19 31.72
Gansu 97.45 22.62 74.84 31.25 14.01 17.25
Qinghai 14.11 6.28 7.83 6.00 3.31 2.69
Ningxia 31.79 9.48 22.32 8.52 4.82 3.70
Xinjiang 152.51 44.25 108.26 44.39 23.61 20.79
 
Dalian 107.43 27.30 80.14 41.35 15.54 25.80
Ningbo 87.11 40.34 46.76 37.90 24.54 13.37
Xiamen 46.87 15.60 31.27 16.35 10.07 6.28
Qingdao 102.73 28.31 74.41 33.32 16.53 16.79
Shenzhen 240.82 84.84 155.98 67.94 52.48 15.46
 
Head Offices 14.99 12.64 2.34 10.58 7.38 3.20