18-7  Number of Oversea Visitor Arrivals by Region
(10 000 person-times)
Region 1995 2000 2007 2008
Total  Total  Total  Total 
 Foreigners  Foreigners  Foreigners  Foreigners
         
  Beijing 206.87 166.52 282.09 237.96 435.48 382.61 379.04 335.72
  Tianjin 20.06 16.27 35.62 32.14 103.23 95.24 122.04 113.00
  Hebei 16.50 13.59 41.43 35.90 81.76 73.84 75.02 67.02
  Shanxi 7.12 5.15 16.53 11.66 73.79 44.82 93.93 57.94
  Inner Mongolia 30.09 29.46 39.19 38.74 149.45 147.43 154.93 153.23
                       
  Liaoning 26.38 21.46 61.22 50.05 200.09 170.66 241.87 207.27
  Jilin 15.61 14.49 22.27 19.19 54.36 44.18 61.73 52.46
  Heilongjiang 16.23 13.94 55.17 50.47 141.42 134.38 200.61 193.34
                       
  Shanghai 136.79 107.54 181.40 143.90 520.10 442.61 526.47 441.62
  Jiangsu 76.77 48.68 160.95 98.15 512.55 369.20 544.30 396.11
  Zhejiang 67.27 36.65 112.59 64.75 511.18 343.64 539.67 366.13
  Anhui 14.29 7.28 31.84 16.79 106.43 74.35 132.09 90.82
  Fujian 90.64 22.41 161.33 49.75 268.75 100.80 293.19 98.64
  Jiangxi 7.36 2.34 16.31 5.54 66.47 23.94 80.21 30.83
  Shandong 45.09 30.43 72.31 48.01 249.64 202.03 253.67 206.43
                       
  Henan 21.84 9.12 32.50 18.21 88.09 55.56 104.36 67.91
  Hubei 27.09 16.83 45.08 35.74 131.82 107.72 118.75 92.66
  Hunan 17.73 7.18 45.40 15.79 120.57 87.52 111.02 71.10
  Guangdong 620.68 122.07 1198.94 212.85 2460.87 628.51 2567.97 608.82
  Guangxi 41.85 30.74 122.91 50.80 205.52 124.51 201.02 120.01
  Hainan 28.71 5.75 48.68 9.37 75.31 59.31 70.65 53.08
                       
  Chongqing                        26.61 19.29 76.17 62.24 87.19 74.28
  Sichuan 37.67 24.51 46.20 19.97 170.87 107.41 69.95 47.77
  Guizhou 13.66 7.79 18.39 7.12 43.00 15.48 39.54 18.22
  Yunnan 59.69 47.38 100.11 66.59 221.90 144.74 250.22 169.18
  Tibet 6.78 6.54 15.00 13.58 36.54 33.87 6.80 6.29
                       
  Shaanxi 44.23 39.73 71.28 58.48 123.13 98.15 125.73 93.67
  Gansu 9.09 7.07 21.31 14.34 33.12 23.39 8.32 5.98
  Qinghai 1.33 0.87 3.26 1.46 5.00 3.62 2.99 2.06
  Ningxia 0.37 0.28 0.78 0.58 0.94 0.84 1.16 0.93
  Xinjiang 20.36 18.55 25.61 20.84 43.84 40.27 36.32 32.77