16-39  Basic Conditions of Chain Retail Enterprises by Region
Year Number Operating Engaged Total Sales  Total Purchases Centralized Purchase  
of Stores Area Persons of Commodities Retail Value Value and Delivery Self Centralized Non-self Centralized
Region       Purchase and Purchase and
(unit) (10 000 sq.m) (10 000 persons) (100 million yuan) (100 million yuan) (100 million yuan) Delivery Delivery
          
2004 77631 7202.6 128.20 8393.6 6163.1 7130.1 5545.6 4481.7 1063.9
2005 105684 8687.5 160.10 12587.8 8569.5 10734.6 8409.4 6696.1 1251.8
2006 128924 8979.0 187.10 14952.2 10764.8 13447.4 10565.7 7729.7 1384.0
2007 145366 10044.0 186.19 17754.3 13066.8 15917.0 12542.4 9057.0 1707.3
2008 168502 10197.8 197.08 20466.5 14369.7 17193.1 13782.1 8654.9 3118.8
 
  Beijing 6059 495.5 13.17 1360.1 1119.9 1206.4 516.4 279.5 56.1
  Tianjin 1905 151.2 2.81 335.6 316.0 320.2 261.6 70.2 119.5
  Hebei 5205 380.4 5.71 637.2 367.1 465.3 254.4 149.2 6.2
  Shanxi 1665 64.7 2.60 161.0 112.9 127.2 44.1 19.9 1.5
  Inner Mongolia 1689 33.0 1.33 307.9 295.7 305.5 305.1 273.4 0.6
 
  Liaoning 4877 240.8 4.12 541.8 267.0 413.8 324.9 160.3 10.5
  Jilin 862 74.2 1.26 97.7 96.5 49.7 34.3 28.8 0.1
  Heilongjiang 1003 40.3 1.88 137.0 124.2 126.9 124.4 35.0 0.9
 
  Shanghai 16913 729.8 24.93 2381.6 1734.9 1547.2 1199.7 745.7 153.5
  Jiangsu 15208 1304.3 30.92 3358.3 2163.1 3210.3 2818.1 1896.8 571.8
  Zhejiang 20074 905.5 12.62 1460.3 1036.8 1345.0 1250.6 1115.3 106.8
  Anhui 7397 315.5 6.93 732.2 508.3 675.1 496.6 397.9 5.4
  Fujian 2273 232.0 4.20 501.4 418.6 313.1 240.1 129.6 11.0
  Jiangxi 1922 176.2 2.93 402.7 230.9 169.7 158.6 104.7 10.2
  Shandong 8757 1064.0 10.77 1430.2 768.0 1335.6 943.5 870.2 49.7
 
  Henan 6658 288.9 5.81 451.5 313.4 322.3 254.9 170.4 4.7
  Hubei 6691 406.4 9.30 729.8 587.5 646.3 508.5 359.8 100.2
  Hunan 3657 350.2 6.78 558.6 520.5 494.0 476.7 432.6 35.3
  Guangdong 23438 1710.9 25.42 3052.0 2262.2 2717.5 2403.0 606.8 1735.9
  Guangxi 2825 194.3 2.14 394.7 220.4 189.5 166.2 123.7 14.9
  Hainan 190 5.3 0.08 2.5 2.4 2.8 2.3 1.7 0.4
 
  Chongqing 7442 308.5 6.24 351.3 236.9 317.2 303.7 260.6 26.7
  Sichuan 5738 161.1 4.95 279.6 193.1 234.1 214.1 115.2 60.0
  Guizhou 514 13.0 0.47 19.4 9.2 16.7 13.5 5.5
  Yunnan 10423 206.2 3.81 221.6 147.2 131.9 114.3 84.7 4.4
  Tibet 10 1.3 0.04 0.2 0.2 0.3 0.2
 
  Shaanxi 444 74.1 2.22 124.3 61.8 107.6 35.3 26.6 0.9
  Gansu 466 26.7 0.43 67.8 63.0 64.9 47.4 13.1 0.6
  Qinghai 566 13.4 0.31 9.1 8.8 6.0 3.7 2.7 0.5
  Ningxia 1262 40.2 0.82 57.1 25.5 46.7 36.2 35.8
  Xinjiang 2369 190.0 2.10 302.0 157.6 284.2 229.7 139.5 30.4
          
a) Total number of stores includes that from Hong Kong, Macao and Taiwan province and foreign countries.