16-34  Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Hotels by Region (2008)
(100 million yuan)
Region Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from
Principal Principal Charges on Principal
Business Business Principal Business Business
         
  National Total 2266.5 768.8 120.2 1355.9
 
  Beijing 287.1 66.1 14.8 206.2
  Tianjin 31.7 8.1 1.7 21.9
  Hebei 49.6 21.0 2.7 25.2
  Shanxi 35.8 15.1 1.8 18.3
  Inner Mongolia 29.0 12.8 1.4 14.5
 
  Liaoning 78.0 25.9 4.2 47.5
  Jilin 23.3 8.7 1.3 13.1
  Heilongjiang 19.4 6.4 1.1 11.8
 
  Shanghai 168.9 41.5 8.8 110.9
  Jiangsu 166.2 65.7 8.6 89.2
  Zhejiang 239.0 93.9 11.6 133.5
  Anhui 40.4 16.3 2.2 20.9
  Fujian 73.9 24.9 4.4 44.4
  Jiangxi 31.4 12.7 1.6 16.4
  Shandong 121.2 47.3 5.9 67.0
 
  Henan 75.7 33.9 3.8 38.1
  Hubei 47.6 18.8 2.5 26.3
  Hunan 81.2 37.6 4.1 39.5
  Guangdong 339.3 107.5 20.0 211.0
  Guangxi 35.3 10.9 1.9 21.6
  Hainan 47.2 10.1 2.5 32.7
 
  Chongqing 34.7 12.7 1.6 19.4
  Sichuan 65.2 19.4 3.6 41.9
  Guizhou 15.5 4.8 0.9 9.2
  Yunnan 35.5 11.6 2.0 22.1
  Tibet 2.5 1.0 0.1 1.5
 
  Shaanxi 46.2 15.4 2.4 28.4
  Gansu 13.0 5.5 0.8 6.7
  Qinghai 4.7 1.4 0.2 2.9
  Ningxia 5.1 1.8 0.3 3.1
  Xinjiang 22.9 10.1 1.4 10.7