16-29  Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale
and Retail Trades by Region
(100 million yuan)
Year Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from
Region Principal Principal Charges on Principal
Business Business Principal Business Business
         
2004 78059.7 71773.3 130.4 4838.4
2005 82892.1 75545.3 127.6 5591.2
2006 96395.3 89132.8 150.4 6729.2
2007 118392.1 108405.9 213.8 8501.8
2008 187656.8 171305.6 581.8 15327.8
 
  Beijing 22456.9 20634.4 50.5 1772.0
  Tianjin 8652.0 8208.0 9.2 433.7
  Hebei 3561.2 3262.0 9.8 275.0
  Shanxi 3635.9 3332.9 14.3 271.9
  Inner Mongolia 2051.6 1700.7 15.3 334.8
 
  Liaoning 8095.9 7479.6 30.2 572.1
  Jilin 2924.5 2687.1 7.7 190.3
  Heilongjiang 2107.5 1887.3 10.6 209.0
 
  Shanghai 27004.6 24996.0 59.0 1809.0
  Jiangsu 18299.7 16413.7 49.7 1768.4
  Zhejiang 16250.6 15341.4 21.7 887.5
  Anhui 3130.3 2823.7 7.1 284.7
  Fujian 5238.5 4837.1 14.9 383.5
  Jiangxi 1220.1 1031.3 15.0 168.5
  Shandong 11082.7 9616.4 88.5 1328.4
 
  Henan 4053.7 3686.5 18.1 349.1
  Hubei 5347.1 4915.3 14.5 417.4
  Hunan 2486.5 2121.4 19.3 345.8
  Guangdong 20272.8 18644.9 30.4 1559.1
  Guangxi 1792.5 1621.0 7.7 152.8
  Hainan 700.3 635.1 1.3 63.6
 
  Chongqing 2675.5 2419.2 10.6 225.4
  Sichuan 3693.4 3351.1 23.2 334.9
  Guizhou 1001.7 819.0 13.5 147.1
  Yunnan 2834.9 2498.2 13.0 314.1
  Tibet 61.3 50.5 0.2 10.6
 
  Shaanxi 2238.7 1842.2 14.5 419.7
  Gansu 1507.5 1399.6 2.9 105.0
  Qinghai 266.1 228.7 1.4 27.8
  Ningxia 439.3 394.5 3.5 41.5
  Xinjiang 2573.4 2426.7 4.5 125.4