16-26  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Catering Services by Region
(100 million yuan)
Year Total     Total Total
Region Assets Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
           
2004 1165.0 389.4 491.0 756.7 408.3
2005 1111.0 405.3 485.2 735.6 375.4
2006 1340.1 510.3 787.4 893.2 446.9
2007 1548.1 621.6 865.6 1041.5 506.6
2008 2112.0 844.9 1169.5 1359.4 752.7
 
  Beijing 213.8 101.9 83.6 167.6 46.1
  Tianjin 61.3 26.8 29.5 41.7 19.7
  Hebei 24.1 10.1 13.6 17.1 7.0
  Shanxi 49.0 20.4 25.0 31.7 17.4
  Inner Mongolia 42.6 15.1 21.1 25.9 16.7
 
  Liaoning 86.6 29.7 59.2 59.2 27.4
  Jilin 26.3 4.3 21.8 12.0 14.3
  Heilongjiang 15.4 6.4 6.9 8.4 7.0
 
  Shanghai 183.7 100.3 74.9 144.1 39.7
  Jiangsu 206.0 75.7 124.8 132.7 73.3
  Zhejiang 123.1 54.9 60.0 85.7 37.5
  Anhui 46.5 18.3 22.5 31.2 15.3
  Fujian 40.1 15.6 23.4 21.6 18.5
  Jiangxi 25.4 9.3 15.1 12.4 13.1
  Shandong 243.4 87.1 159.2 135.8 107.7
 
  Henan 74.8 25.7 48.7 36.2 38.6
  Hubei 67.7 22.9 40.0 43.3 24.4
  Hunan 52.0 14.7 33.5 30.2 21.8
  Guangdong 244.9 100.4 148.3 157.7 87.2
  Guangxi 16.5 6.2 10.1 9.4 7.1
  Hainan 6.1 2.8 3.2 3.4 2.7
 
  Chongqing 51.7 21.5 27.0 27.9 23.9
  Sichuan 88.6 30.3 46.5 54.5 34.1
  Guizhou 8.3 3.5 4.0 4.8 3.5
  Yunnan 19.1 7.1 11.7 11.1 8.0
  Tibet 0.9 0.2 0.2 0.3 0.7
 
  Shaanxi 61.4 20.7 35.9 33.0 28.4
  Gansu 9.2 3.6 5.8 5.8 3.4
  Qinghai 2.3 1.1 1.2 1.6 0.7
  Ningxia 10.1 3.5 6.8 7.0 3.1
  Xinjiang 10.9 4.9 6.2 6.5 4.4