16-25  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Hotels by Region (2008)
(100 million yuan)
Region Total     Total Total
Assets Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
           
  National Total 6532.1 1710.1 5117.9 4368.1 2164.1
 
  Beijing 915.4 235.5 695.3 642.6 272.7
  Tianjin 106.2 31.0 71.9 71.5 34.7
  Hebei 178.0 34.4 130.4 113.8 64.2
  Shanxi 90.0 22.6 72.2 62.7 27.3
  Inner Mongolia 76.3 17.4 57.5 44.0 32.4
 
  Liaoning 244.0 61.4 230.4 181.0 63.0
  Jilin 78.8 14.7 75.3 47.3 31.5
  Heilongjiang 59.9 11.0 60.2 37.6 22.3
 
  Shanghai 502.5 135.1 380.3 306.8 195.7
  Jiangsu 459.5 120.6 328.1 294.9 164.6
  Zhejiang 568.2 187.3 396.6 404.6 163.5
  Anhui 117.1 32.2 87.1 73.8 43.3
  Fujian 177.6 47.5 144.2 107.1 70.5
  Jiangxi 80.7 19.2 61.1 50.0 30.7
  Shandong 284.1 83.4 234.2 180.8 103.3
 
  Henan 180.1 51.1 145.6 114.9 65.2
  Hubei 142.7 31.7 129.2 92.2 50.6
  Hunan 246.9 55.4 181.0 148.1 98.9
  Guangdong 924.0 268.0 696.8 651.9 272.1
  Guangxi 103.5 20.3 93.9 72.7 30.8
  Hainan 184.3 44.8 154.1 127.6 56.7
 
  Chongqing 85.8 23.5 63.1 57.6 28.2
  Sichuan 224.1 45.5 188.6 150.1 74.0
  Guizhou 36.2 9.6 31.4 23.8 12.4
  Yunnan 145.2 33.6 129.0 88.9 56.3
  Tibet 20.2 2.2 19.0 6.3 13.9
 
  Shaanxi 137.0 35.7 119.5 117.6 19.4
  Gansu 45.7 9.5 40.8 24.1 21.5
  Qinghai 22.0 5.4 15.6 12.0 10.0
  Ningxia 16.1 3.9 12.9 10.8 5.3
  Xinjiang 80.0 16.5 72.8 50.8 29.2