16-24  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Sizev of Hotels
and Catering Services by Region
(100 million yuan)
Year Total   Total Total
Region Assets Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
      
2004 1165.0 389.4 491.0 756.7 408.3
2005 1111.0 405.3 485.2 735.6 375.4
2006 1340.1 510.3 787.4 893.2 446.9
2007 1548.1 621.6 865.6 1041.5 506.6
2008 8644.1 2555.0 6287.4 5727.4 2916.7
 
  Beijing 1129.1 337.5 778.9 810.3 318.9
  Tianjin 167.5 57.8 101.4 113.1 54.4
  Hebei 202.1 44.5 144.0 130.9 71.2
  Shanxi 139.0 43.0 97.2 94.4 44.7
  Inner Mongolia 118.9 32.5 78.5 69.8 49.1
 
  Liaoning 330.6 91.2 289.7 240.2 90.5
  Jilin 105.1 19.1 97.0 59.3 45.8
  Heilongjiang 75.3 17.5 67.0 46.0 29.3
 
  Shanghai 686.2 235.3 455.2 450.9 235.3
  Jiangsu 665.5 196.3 452.9 427.6 237.8
  Zhejiang 691.3 242.2 456.5 490.3 201.0
  Anhui 163.6 50.4 109.6 105.0 58.6
  Fujian 217.7 63.1 167.6 128.7 89.0
  Jiangxi 106.1 28.5 76.2 62.4 43.8
  Shandong 527.5 170.5 393.4 316.6 211.0
 
  Henan 254.9 76.8 194.3 151.1 103.8
  Hubei 210.4 54.6 169.2 135.5 75.0
  Hunan 298.9 70.1 214.5 178.2 120.7
  Guangdong 1168.8 368.4 845.1 809.6 359.2
  Guangxi 120.0 26.4 104.0 82.1 37.9
  Hainan 190.4 47.6 157.2 131.0 59.4
 
  Chongqing 137.5 44.9 90.1 85.4 52.1
  Sichuan 312.7 75.8 235.1 204.6 108.1
  Guizhou 44.5 13.1 35.4 28.6 15.9
  Yunnan 164.3 40.7 140.7 100.1 64.3
  Tibet 21.2 2.4 19.2 6.5 14.6
 
  Shaanxi 198.4 56.3 155.4 150.6 47.7
  Gansu 54.9 13.2 46.5 29.9 25.0
  Qinghai 24.3 6.5 16.9 13.6 10.7
  Ningxia 26.2 7.4 19.7 17.8 8.4
  Xinjiang 90.9 21.4 79.0 57.3 33.6
      
a) Data before 2007 refer to catering services (not including hotels).