16-22  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Retail Trade by Region
(100 million yuan)
Year Total
Assets
    Total Total
Region Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
           
2004 7703.0 4495.7 1875.6 5535.3 2167.7
2005 8426.2 5113.7 2087.1 6142.7 2282.3
2006 9965.6 6194.5 3118.5 7276.9 2687.1
2007 11809.2 7560.8 3357.0 8666.4 3141.8
2008 16380.8 10488.5 4542.1 11454.7 4913.7
 
  Beijing 1762.7 1186.5 343.8 1262.5 500.2
  Tianjin 420.3 282.5 118.9 307.9 112.4
  Hebei 387.1 227.7 130.7 299.0 88.1
  Shanxi 342.2 185.2 122.2 252.1 90.1
  Inner Mongolia 213.7 134.9 62.9 150.2 63.5
 
  Liaoning 670.6 405.5 209.6 471.7 188.6
  Jilin 212.3 109.4 99.2 157.9 54.3
  Heilongjiang 235.7 150.1 85.9 189.9 45.7
 
  Shanghai 1548.9 978.8 390.2 1091.4 457.5
  Jiangsu 1518.1 941.6 435.9 1079.9 438.2
  Zhejiang 1207.2 812.2 292.2 903.4 303.9
  Anhui 345.1 226.3 96.2 248.3 96.9
  Fujian 396.6 277.8 85.7 256.5 140.1
  Jiangxi 159.2 91.6 62.8 100.9 58.4
  Shandong 1665.8 1071.9 492.3 1109.8 553.9
 
  Henan 561.8 353.1 184.8 398.9 162.9
  Hubei 492.9 280.1 195.9 355.0 137.9
  Hunan 534.6 315.9 156.7 256.1 278.5
  Guangdong 1694.2 1181.6 405.2 1186.3 508.0
  Guangxi 178.6 112.0 53.7 118.9 59.7
  Hainan 74.6 43.1 33.4 42.6 32.0
 
  Chongqing 287.4 187.4 88.8 202.0 85.3
  Sichuan 488.2 328.7 108.2 340.1 148.1
  Guizhou 121.5 70.6 36.8 89.8 31.6
  Yunnan 263.8 170.3 66.8 180.2 83.6
  Tibet 17.7 6.9 7.6 8.1 9.5
 
  Shaanxi 262.3 162.1 78.3 180.6 81.8
  Gansu 85.3 48.7 27.7 59.8 25.5
  Qinghai 24.4 14.7 9.7 15.9 8.5
  Ningxia 62.6 40.9 16.5 44.5 18.1
  Xinjiang 145.3 90.5 43.6 94.5 50.9