16-21  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Wholesale Trade by Region
(100 million yuan)
Year Total
Assets
    Total Total
Region Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
           
2004 27886.7 20580.7 2639.0 20205.3 7681.4
2005 28105.8 20985.0 2658.5 20199.5 7906.9
2006 31523.0 23504.6 4013.2 22249.6 9268.9
2007 38697.7 29271.1 4504.1 27452.8 11239.4
2008 58737.5 45133.4 5832.2 40792.2 17949.8
 
  Beijing 13229.2 9476.0 516.2 8629.9 4599.3
  Tianjin 2191.5 1836.6 144.9 1640.6 550.9
  Hebei 919.2 641.1 176.4 641.3 287.8
  Shanxi 981.8 735.7 153.7 721.3 260.5
  Inner Mongolia 435.5 293.0 94.4 295.9 139.7
 
  Liaoning 1786.0 1439.7 192.2 1325.4 455.2
  Jilin 524.7 375.3 102.7 423.8 101.0
  Heilongjiang 680.2 550.8 101.5 555.3 124.9
 
  Shanghai 7217.5 5979.2 425.4 5005.6 2211.9
  Jiangsu 4528.8 3606.3 533.6 3272.6 1256.2
  Zhejiang 5402.2 4326.1 447.2 4024.4 1377.8
  Anhui 937.5 729.8 146.1 647.6 289.8
  Fujian 2017.3 1479.2 177.8 1244.6 772.7
  Jiangxi 329.1 229.2 63.2 197.1 132.0
  Shandong 2757.6 2028.3 538.5 1965.2 792.4
 
  Henan 1104.7 822.4 202.5 720.1 384.6
  Hubei 1198.0 884.8 192.4 883.5 314.5
  Hunan 571.8 384.4 96.0 337.2 234.6
  Guangdong 5780.1 4575.2 640.4 4164.0 1616.1
  Guangxi 510.2 380.7 71.3 348.4 161.8
  Hainan 208.2 159.8 26.0 114.6 93.6
 
  Chongqing 672.9 538.3 94.6 488.2 184.7
  Sichuan 987.9 762.2 112.1 692.7 295.2
  Guizhou 399.8 304.6 60.6 220.5 179.3
  Yunnan 1435.6 1113.6 197.2 846.2 589.4
  Tibet 20.7 11.6 5.5 8.7 11.9
 
  Shaanxi 477.3 363.3 68.5 338.1 139.3
  Gansu 398.1 300.0 73.4 273.4 124.7
  Qinghai 93.6 66.9 20.8 51.1 42.5
  Ningxia 116.8 89.4 15.7 79.6 37.3
  Xinjiang 823.5 650.0 141.2 635.4 188.2