16-20  Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Wholesale
and Retail Trades by Region
(100 million yuan)
Year Total
Assets
    Total Total
Region Working Original Value Liabilities Owners'
Capitals of Fixed Assets Equities
           
2004 35589.7 25076.4 4514.5 25740.7 9849.0
2005 36532.0 26098.7 4745.6 26342.2 10189.2
2006 41488.6 29699.1 7131.8 29526.5 11956.0
2007 50506.9 36831.9 7861.1 36119.2 14381.1
2008 75118.3 55621.9 10374.2 52246.8 22863.5
 
  Beijing 14991.9 10662.5 860.0 9892.4 5099.5
  Tianjin 2611.9 2119.2 263.8 1948.5 663.4
  Hebei 1306.3 868.8 307.0 940.3 375.9
  Shanxi 1324.0 920.9 275.9 973.4 350.7
  Inner Mongolia 649.2 427.9 157.3 446.0 203.2
 
  Liaoning 2456.6 1845.2 401.8 1797.0 643.8
  Jilin 737.0 484.7 201.9 581.7 155.3
  Heilongjiang 915.8 700.8 187.5 745.2 170.6
 
  Shanghai 8766.4 6958.0 815.6 6097.0 2669.4
  Jiangsu 6046.9 4547.9 969.5 4352.5 1694.4
  Zhejiang 6609.4 5138.3 739.5 4927.7 1681.7
  Anhui 1282.6 956.1 242.3 895.9 386.7
  Fujian 2413.8 1757.0 263.5 1501.1 912.7
  Jiangxi 488.4 320.8 126.0 298.0 190.4
  Shandong 4423.4 3100.2 1030.8 3075.1 1346.3
 
  Henan 1666.5 1175.5 387.3 1118.9 547.5
  Hubei 1691.0 1164.9 388.3 1238.6 452.4
  Hunan 1106.4 700.3 252.7 593.3 513.1
  Guangdong 7474.4 5756.8 1045.6 5350.3 2124.1
  Guangxi 688.8 492.6 125.0 467.3 221.5
  Hainan 282.8 202.9 59.4 157.3 125.6
 
  Chongqing 960.2 725.7 183.3 690.2 270.0
  Sichuan 1476.1 1090.9 220.3 1032.9 443.3
  Guizhou 521.3 375.2 97.5 310.4 210.9
  Yunnan 1699.3 1283.9 264.0 1026.4 673.0
  Tibet 38.3 18.5 13.0 16.9 21.5
 
  Shaanxi 739.7 525.3 146.8 518.6 221.1
  Gansu 483.4 348.7 101.2 333.2 150.2
  Qinghai 118.0 81.6 30.5 67.0 51.0
  Ningxia 179.4 130.3 32.2 124.0 55.4
  Xinjiang 968.9 740.5 184.8 729.9 239.0