16-17  Business of Enterprises above Designated Size of Catering Services by Region
(100 million yuan)
Year Business Revenue      
From From From
Region Hotel Rooms Meals Commodities
         
2004 1160.5 59.5 1030.8 43.3
2005 1260.2 64.0 1124.0 45.4
2006 1573.6 78.1 1410.6 54.2
2007 1907.2 92.6 1711.3 65.3
2008 2592.8 110.9 2358.4 80.7
 
  Beijing 319.3 2.0 303.1 5.9
  Tianjin 63.0 1.0 60.2 0.7
  Hebei 28.5 2.0 24.8 1.1
  Shanxi 45.1 5.2 37.4 1.9
  Inner Mongolia 32.8 6.1 26.1 0.5
 
  Liaoning 100.5 3.1 94.2 1.6
  Jilin 17.0 1.4 14.7 0.2
  Heilongjiang 20.8 0.5 16.8 3.2
 
  Shanghai 285.9 2.9 278.1 2.6
  Jiangsu 223.6 15.4 196.6 7.3
  Zhejiang 150.4 6.0 140.0 1.6
  Anhui 37.2 3.2 29.8 3.5
  Fujian 67.3 1.8 62.7 1.8
  Jiangxi 30.0 1.8 23.7 4.4
  Shandong 263.1 16.9 224.3 19.1
 
  Henan 101.1 6.1 88.0 5.0
  Hubei 74.3 4.5 67.5 1.9
  Hunan 67.4 5.0 59.6 1.6
  Guangdong 382.7 10.9 360.1 5.6
  Guangxi 17.1 1.0 15.5 0.3
  Hainan 7.6 0.1 7.3 0.1
 
  Chongqing 61.2 2.2 56.3 1.9
  Sichuan 76.5 3.2 67.5 3.1
  Guizhou 9.0 0.3 8.4 0.2
  Yunnan 16.6 0.9 14.8 0.6
  Tibet 0.4 0.3
 
  Shaanxi 64.8 5.3 53.8 4.0
  Gansu 10.9 0.3 10.2 0.3
  Qinghai 2.7 0.1 2.6
  Ningxia 7.3 1.1 5.6 0.4
  Xinjiang 8.9 0.4 8.1 0.2