16-16  Business of Enterprises above Designated Size of Hotels by Region (2008)
(100 million yuan)
Region Business Revenue      
From From From
Hotel Rooms Meals Commodities
         
National Total 2231.6 1064.6 887.7 61.5
 
  Beijing 282.1 151.3 77.8 6.7
  Tianjin 32.3 16.7 10.1 1.0
  Hebei 50.5 20.7 24.6 1.2
  Shanxi 35.9 16.2 16.3 1.3
  Inner Mongolia 28.9 13.5 13.8 0.4
 
  Liaoning 75.9 36.5 31.3 2.1
  Jilin 23.4 10.0 11.2 0.7
  Heilongjiang 19.5 11.0 6.9 0.7
 
  Shanghai 168.9 93.9 51.6 2.2
  Jiangsu 167.4 76.6 72.6 7.4
  Zhejiang 206.3 89.7 100.8 3.8
  Anhui 40.6 17.7 18.5 1.6
  Fujian 74.1 31.3 35.5 1.6
  Jiangxi 31.6 15.3 12.8 1.7
  Shandong 122.8 47.1 60.7 6.4
 
  Henan 77.6 35.1 32.7 4.1
  Hubei 48.1 24.0 19.5 1.2
  Hunan 81.4 39.7 33.4 2.2
  Guangdong 333.6 150.7 133.1 5.2
  Guangxi 35.9 17.8 14.5 1.7
  Hainan 47.0 29.2 13.8 0.4
 
  Chongqing 35.0 14.3 16.0 1.5
  Sichuan 66.0 32.6 24.4 1.7
  Guizhou 15.7 9.3 5.2 0.5
  Yunnan 36.2 19.6 11.8 0.8
  Tibet 2.6 1.3 0.8
 
  Shaanxi 46.9 22.4 19.9 1.4
  Gansu 12.9 6.6 4.9 0.3
  Qinghai 4.6 2.4 1.5 0.1
  Ningxia 5.3 2.5 1.9 0.4
  Xinjiang 22.9 9.7 9.8 1.1