16-15  Business of Enterprises above Designated Size of Hotels
and Catering Services by Region(2008)
(100 million yuan)
Region Business Revenue      
From From From
Hotel Rooms Meals Commodities
         
National Total 4824.4 1175.5 3246.1 142.1
 
  Beijing 601.4 153.3 381.0 12.6
  Tianjin 95.3 17.7 70.3 1.8
  Hebei 78.9 22.8 49.4 2.3
  Shanxi 81.0 21.4 53.7 3.2
  Inner Mongolia 61.7 19.5 39.9 0.9
 
  Liaoning 176.3 39.7 125.5 3.7
  Jilin 40.4 11.4 25.9 0.9
  Heilongjiang 40.3 11.5 23.7 4.0
 
  Shanghai 454.7 96.8 329.7 4.8
  Jiangsu 390.9 92.0 269.2 14.7
  Zhejiang 356.8 95.6 240.8 5.4
  Anhui 77.8 20.9 48.4 5.1
  Fujian 141.4 33.1 98.2 3.4
  Jiangxi 61.6 17.1 36.5 6.1
  Shandong 385.9 64.0 285.0 25.5
 
  Henan 178.6 41.2 120.7 9.1
  Hubei 122.5 28.5 86.9 3.1
  Hunan 148.8 44.7 93.0 3.8
  Guangdong 716.2 161.6 493.3 10.8
  Guangxi 53.0 18.8 30.0 2.0
  Hainan 54.6 29.3 21.1 0.4
 
  Chongqing 96.2 16.5 72.2 3.4
  Sichuan 142.5 35.8 91.9 4.9
  Guizhou 24.7 9.7 13.6 0.7
  Yunnan 52.8 20.5 26.7 1.5
  Tibet 2.9 1.3 1.1
 
  Shaanxi 111.7 27.7 73.7 5.4
  Gansu 23.8 6.9 15.1 0.6
  Qinghai 7.3 2.5 4.1 0.1
  Ningxia 12.5 3.5 7.6 0.9
  Xinjiang 31.8 10.2 17.9 1.3