16-12  Total Purchases, Sales and Stock of Enterprises above
Designated Size of Retail Trade by Region
(100 million yuan)
Year Total Total     Stock
(year-end)
Purchases Sales Wholesale Retail
Region Value Value Value Value
           
2004 14940.0 2345.3 12594.7
2005 15880.3 17640.5 2891.6 14749.0 1786.2
2006 19759.1 22460.5 3804.1 18656.4 1997.0
2007 24080.1 27121.0 4061.2 23059.8 2543.3
2008 31481.9 37969.6 3986.1 33983.5 3692.4
 
  Beijing 3259.7 3553.9 579.6 2974.2 328.2
  Tianjin 785.7 943.2 157.4 785.8 75.0
  Hebei 710.7 811.3 19.7 791.7 90.1
  Shanxi 587.2 749.3 61.4 687.9 77.7
  Inner Mongolia 495.4 577.8 53.0 524.7 55.3
 
  Liaoning 1296.1 1617.3 90.1 1527.3 141.8
  Jilin 388.4 496.9 8.1 488.8 39.5
  Heilongjiang 443.5 521.0 27.7 493.3 50.9
 
  Shanghai 2738.0 3503.2 562.5 2940.6 417.1
  Jiangsu 3060.1 3689.8 310.2 3379.6 297.6
  Zhejiang 2589.5 2837.5 355.2 2482.3 254.0
  Anhui 634.0 732.0 56.2 675.8 88.5
  Fujian 826.3 1227.0 143.2 1083.8 98.8
  Jiangxi 310.9 389.5 30.6 358.9 51.5
  Shandong 2948.3 3422.6 343.2 3079.4 346.8
 
  Henan 1235.2 1386.2 106.4 1279.8 159.8
  Hubei 1145.1 1307.8 139.9 1168.0 121.8
  Hunan 627.2 1111.4 96.2 1015.2 76.6
  Guangdong 3455.2 4264.6 459.7 3805.0 410.5
  Guangxi 358.1 458.5 51.3 407.2 39.1
  Hainan 179.5 202.6 25.7 176.9 17.6
 
  Chongqing 666.6 773.1 85.3 687.8 69.9
  Sichuan 952.0 1181.0 68.2 1112.8 136.1
  Guizhou 200.1 260.1 15.0 245.2 32.8
  Yunnan 403.2 532.5 33.4 499.2 72.7
  Tibet 32.2 36.6 0.8 35.8 4.6
 
  Shaanxi 564.1 678.7 61.9 616.8 60.4
  Gansu 128.3 161.5 12.8 148.7 17.5
  Qinghai 54.4 64.4 0.9 63.5 4.8
  Ningxia 114.9 133.2 16.2 117.0 16.1
  Xinjiang 292.3 345.0 14.3 330.7 39.2