16-11  Total Purchases, Sales and Stock of Enterprises above
Designated Size of Wholesale Trade by Region
(100 million yuan)
Year Total Total     Stock
(year-end)
Purchases Sales Wholesale Retail
Region Value Value Value Value
           
2004 71988.6 69054.4 2934.2
2005 71650.6 75510.7 72029.7 3481.0 5274.8
2006 83379.9 87594.3 83030.7 4563.6 5632.6
2007 104832.5 105619.9 100301.5 5318.4 6649.9
2008 152557.5 170260.2 165030.3 5229.9 11675.8
 
  Beijing 20972.5 22278.5 21979.5 299.1 2324.0
  Tianjin 8191.3 8957.2 8827.0 130.2 378.0
  Hebei 2690.4 3165.2 2948.2 216.9 165.4
  Shanxi 2517.0 3004.6 2957.7 46.9 227.3
  Inner Mongolia 1362.4 1550.2 1385.1 165.1 117.3
 
  Liaoning 6271.5 7310.5 7174.0 136.5 363.5
  Jilin 2245.6 2543.5 2316.7 226.8 131.2
  Heilongjiang 1601.9 1755.4 1642.2 113.2 151.9
 
  Shanghai 22220.0 26209.3 26029.6 179.7 1808.2
  Jiangsu 14979.3 16853.4 16428.5 424.9 800.1
  Zhejiang 14316.6 15432.5 15114.5 318.0 657.0
  Anhui 2624.8 3023.4 2831.6 191.8 203.2
  Fujian 4014.7 4516.4 4429.3 87.0 349.9
  Jiangxi 750.9 950.9 810.9 139.9 68.0
  Shandong 7569.1 8353.2 7544.2 809.0 580.4
 
  Henan 2602.7 3097.2 2791.3 305.9 264.4
  Hubei 4456.2 4875.8 4764.3 111.6 254.3
  Hunan 1682.7 1526.9 1496.7 30.2 145.3
  Guangdong 17124.5 18084.2 17645.7 438.4 1113.7
  Guangxi 1432.1 1540.2 1395.8 144.4 112.7
  Hainan 470.4 532.0 526.7 5.3 38.6
 
  Chongqing 1867.1 2118.1 1984.5 133.5 121.8
  Sichuan 2321.3 2924.7 2835.6 89.2 244.8
  Guizhou 580.9 816.4 751.0 65.3 83.8
  Yunnan 2269.5 2543.3 2463.4 79.9 391.3
  Tibet 11.4 27.4 26.9 0.6 3.1
 
  Shaanxi 1234.2 1808.6 1690.3 118.4 157.6
  Gansu 1300.3 1364.5 1256.6 108.0 124.3
  Qinghai 202.9 222.4 190.4 32.0 27.9
  Ningxia 328.1 356.2 346.2 10.0 19.8
  Xinjiang 2345.2 2518.3 2446.0 72.3 246.9