16-6  Number of Corporation Enterprises above Designated Size of Wholesale and
Retail Trades, Hotels and Catering Services by Region
(unit)
Year Total Wholesale Trade Retail Trade Hotels Catering Services
Region
           
2004 71747 30756 21692 9232 10067
2005 67064 26963 20735 9444 9922
2006 73879 28125 23663 10269 11822
2007 80778 29046 26691 10971 14070
2008 138086 59432 41503 14628 22523
 
  Beijing 11914 5312 3201 1230 2171
  Tianjin 3999 2770 624 212 393
  Hebei 2664 1006 977 430 251
  Shanxi 2116 703 794 302 317
  Inner Mongolia 1862 489 648 306 419
 
  Liaoning 6130 2835 1978 509 808
  Jilin 1267 344 488 236 199
  Heilongjiang 1718 773 510 202 233
 
  Shanghai 10796 6866 1720 633 1577
  Jiangsu 15300 8094 4268 1026 1912
  Zhejiang 11424 6768 2552 1158 946
  Anhui 2596 758 967 383 488
  Fujian 4480 2246 1273 456 505
  Jiangxi 1416 352 463 298 303
  Shandong 14583 3980 5959 864 3780
 
  Henan 8879 1859 4133 901 1986
  Hubei 2924 904 1011 457 552
  Hunan 3625 969 1337 662 657
  Guangdong 13184 6193 3305 1487 2199
  Guangxi 1919 759 623 347 190
  Hainan 816 293 223 224 76
 
  Chongqing 2859 1017 812 257 773
  Sichuan 3429 1202 970 561 696
  Guizhou 943 348 304 180 111
  Yunnan 2004 871 647 359 127
  Tibet 117 15 46 48 8
 
  Shaanxi 2011 324 707 427 553
  Gansu 767 256 259 140 112
  Qinghai 298 103 100 63 32
  Ningxia 489 178 186 50 75
  Xinjiang 1557 845 418 220 74