15-41  Main Communication Capacity of Telecommunications (Year-end) 
Year Capacity of Capacity of Capacity of Length of Long Broad Band
Long-distance Local Office Mobile Distance Optical Subscribers
Region Telephone Telephone Telephone Cable Lines Port
Exchanges Exchanges Exchanges  of Internet
(circuit) (10 000 line) (10 000 subscribers) (km) (10 000 ports)
      
1978 1863 405.9                    
1980 1969 443.2
1985 11522 613.4                    
1990 161370 1231.8 5.1 3334
1991 286325 1492.2 10.5 6490
1992 521885 1915.1 45.3 14388
1993 1206091 3040.8 156.1 38666
1994 2416296 4926.2 371.6 73290
1995 3518781 7203.6 796.7 106882
1996 4162009 9291.2 1536.2 130159
1997 4368305 11269.2 2585.7 150754
1998 4491595 13823.7 4706.7 194100
1999 5032026 15346.1 8136.0 239735
2000 5635498 17825.6 13985.6 286642
2001 7035769 25566.3 21926.3 399082
2002 7730133 28656.8 27400.3 487684
2003 8693998 35082.5 33698.4 594303 1802.3
2004 12629982 42346.9 39684.3 695271 3578.1
2005 13716307 47196.1 48241.7 723040 4874.7
2006 14423427 50279.9 61032.0 722439 6486.4
2007 17092213 51034.6 85496.1 792154 8539.3
2008 16907188 50863.2 114531.4 797979 10890.4
 
  Beijing        544710 1542.3 3106.0 3607 455.3
  Tianjin        153418 592.8 1560.0 3045 163.1
  Hebei          644900 2121.4 5851.0 27410 466.8
  Shanxi         228184 1072.7 2363.9 26111 283.0
  Inner Mongolia 344765 719.1 2673.0 39278 135.9
 
  Liaoning       501319 2085.6 3600.5 25489 426.6
  Jilin          264978 893.6 2253.7 20461 216.6
  Heilongjiang   410872 1397.5 3223.7 40483 293.8
 
  Shanghai       656887 1402.2 3370.0 4333 611.3
  Jiangsu        1232387 5507.1 6382.4 31256 954.5
  Zhejiang       869294 3200.1 7900.6 23942 822.0
  Anhui          732336 1613.8 3341.6 22874 248.3
  Fujian         674042 1956.4 4629.1 20314 411.7
  Jiangxi        552348 1229.5 2741.0 20819 219.1
  Shandong       487913 3384.6 9391.5 29387 743.5
 
  Henan          1048510 2340.6 6300.3 35719 497.3
  Hubei          661855 1794.8 4296.0 27651 327.4
  Hunan          632645 1790.5 3635.0 34123 322.8
  Guangdong      2830552 5405.3 12833.9 45508 1442.3
  Guangxi        605934 1385.6 2556.4 36440 270.7
  Hainan         66244 308.6 620.0 1839 55.4
 
  Chongqing      229086 1155.3 2448.3 8779 230.9
  Sichuan        659681 2453.4 6712.5 58611 391.0
  Guizhou        284401 867.5 1909.4 29799 125.8
  Yunnan         252676 1019.5 3172.1 34988 205.5
  Tibet          58804 125.8 126.5 17718 11.5
 
  Shaanxi        331883 1385.5 3146.4 28459 238.4
  Gansu          230757 809.6 1539.0 27772 108.4
  Qinghai        123242 164.4 408.0 24865 25.6
  Ningxia        68050 224.6 593.6 9246 31.5
  Xinjiang       478883 911.9 1846.0 37655 154.6
 
  Not Classified 45632
     by Region
          
a)The capacity of exchanges in this table do not includes the capacity of exchanges owned by users.