15-29  Possession of Vehicles for Highway Business Transportation
Year  Passenger Vehicles Trucks
Total      
Region (10 000 Number Number of Number  Capacity 
units) (10 000 Seats (10 000 Ordinary (10 000 Ordinary
 units) (10 000 seats) units) Trucks tons) Trucks
        
1990 31.30 10.76 468.92 20.22 19.82 131.61 127.06
1991 31.67 11.53 497.35 19.83 19.36 132.02 126.54
1992 30.87 12.70 528.87 18.17 17.59 125.91 118.42
1993 28.96 12.85 509.56 16.15 15.53 116.20 108.37
1994 27.97 13.05 493.94 14.87 14.22 109.80 101.21
1995 27.49 13.73 480.61 13.75 13.12 103.13 94.56
1996 28.81 15.41 499.58 13.40 12.74 102.08 91.83
1997 29.89 17.01 519.10 12.88 12.22 95.31 85.09
1998 31.88 19.40 536.43 12.48 11.81 90.02 79.51
1999 501.77 92.14 1409.86 409.62 401.28 1481.02 1406.00
2000 702.82 216.81 2524.45 486.02 475.24 1667.70 1573.73
2001 764.39 255.12 2701.68 509.27 496.65 1733.58 1621.40
2002 826.34 289.55 2972.32 536.78 520.27 1808.45 1674.79
2003 924.64 352.19 3430.64 572.45 553.23 1941.52 1788.86
2004 1067.18 439.09 3872.21 628.09 604.93 2338.61 2119.64
2005 733.22 128.40 1859.28 604.82 580.28 2537.75 2282.15
2006 802.58 161.92 2312.41 640.66 598.43 2822.69 2343.13
2007 849.22 164.73 2428.81 684.49 648.01 3135.69 2643.74
2008 930.61 169.64 2560.36 760.97 720.18 3686.20 3139.76
 
  Beijing 15.09 2.94 48.64 12.15 11.09 50.18 38.38
  Tianjin 8.04 0.79 27.65 7.25 6.70 22.53 16.82
  Hebei 59.96 8.44 85.97 51.52 49.02 363.46 334.67
  Shanxi 34.35 2.12 41.63 32.23 31.59 217.95 210.89
  Inner Mongolia 28.43 5.69 53.40 22.73 21.98 185.22 175.39
 
  Liaoning 49.45 10.48 100.13 38.97 36.19 210.87 173.92
  Jilin 22.68 5.21 50.72 17.47 16.73 85.47 77.27
  Heilongjiang 27.22 10.20 97.88 17.03 16.40 86.07 80.79
 
  Shanghai 23.96 8.30 192.31 15.67 13.17 111.84 60.03
  Jiangsu 44.15 8.83 173.49 35.32 32.45 201.26 165.69
  Zhejiang 52.31 7.65 124.74 44.65 42.17 147.47 101.87
  Anhui 39.65 8.20 98.51 31.45 30.15 166.20 151.52
  Fujian 19.60 3.45 54.61 16.15 14.27 89.19 50.37
  Jiangxi 18.66 2.60 43.80 16.06 15.55 68.20 63.28
  Shandong 67.49 11.05 154.93 56.44 52.88 339.95 283.64
 
  Henan 55.57 7.69 130.07 47.87 45.66 263.80 230.85
  Hubei 30.81 6.93 91.99 23.88 23.02 87.38 78.77
  Hunan 34.31 4.28 89.75 30.03 29.00 103.16 92.36
  Guangdong 86.15 12.78 273.12 73.37 68.26 250.06 183.80
  Guangxi 22.22 4.42 76.23 17.80 17.20 72.61 66.13
  Hainan 3.77 1.12 20.09 2.65 2.58 8.58 7.73
 
  Chongqing 20.67 3.43 49.80 17.24 16.15 54.13 47.96
  Sichuan 43.57 8.11 126.56 35.46 34.41 94.31 85.74
  Guizhou 14.46 2.55 46.59 11.91 11.69 34.65 33.00
  Yunnan 32.03 5.21 76.19 26.82 26.17 86.32 81.02
  Tibet 2.06 0.70 10.31 1.36 1.29 8.45 7.69
 
  Shaanxi 20.17 4.26 69.06 15.91 14.71 73.93 61.04
  Gansu 14.52 4.15 47.45 10.38 9.98 43.92 39.81
  Qinghai 5.80 1.86 21.02 3.95 3.84 16.84 15.69
  Ningxia 9.80 1.62 20.59 8.18 7.80 47.01 41.30
  Xinjiang 23.65 4.59 63.13 19.06 18.07 95.20 82.36
        
a) Passenger vehicles include cars.
b) Number of vehicles only included those owned by the Department of Highway Transportation before 1999; and referred to all working vehicles for 
    business transportation in 1999;and all vehicles for business, whether working and non-working from 2000 to 2004; and all working vehicles for
    (i.e. non-working vehicles are not included) since 2005.