15-15  Freight Ton-kilometers by Region (2008)
(100 million ton-km)
Region     
Total Railways National Local Joint-venture Highways Waterways
  Railways Railways Railways  
        
  National Total 110300.8 25106.3 23648.9 150.9 1306.5 32868.2 50262.7
 
  Beijing 758.9 674.8 674.6 0.2 84.1
  Tianjin 2703.4 480.9 445.8 35.0 178.3 2044.3
  Hebei 5925.5 3205.2 2675.7 7.3 522.3 2548.0 172.2
  Shanxi 2562.2 1460.0 1212.8 1.8 245.4 1102.2
  Inner Mongolia 3658.7 2021.3 1686.1 18.9 316.4 1637.4
 
  Liaoning 7033.9 1346.7 1343.4 3.2 1354.2 4333.0
  Jilin 1157.8 593.0 591.2 1.8 563.6 1.2
  Heilongjiang 1690.9 1029.3 1020.0 9.3 653.2 8.5
 
  Shanghai 16029.8 28.8 28.8 253.0 15748.1
  Jiangsu 4300.9 352.6 352.0 0.6 885.1 3063.3
  Zhejiang 4974.9 339.8 317.8 0.1 21.9 1114.5 3520.5
  Anhui 5843.2 1011.7 1003.7 8.0 3773.3 1058.2
  Fujian 2396.2 204.2 204.2 483.6 1708.4
  Jiangxi 2285.5 672.3 670.3 2.0 1494.2 119.0
  Shandong 10107.8 1346.8 1331.5 15.3 5117.9 3643.1
 
  Henan 5165.1 1956.1 1928.5 27.7 2995.2 213.8
  Hubei 2526.4 926.6 918.5 2.2 5.9 789.4 810.5
  Hunan 2349.8 981.7 980.9 0.7 1085.1 283.1
  Guangdong 4428.4 349.2 345.1 2.5 1.6 1225.3 2853.9
  Guangxi 2079.0 781.6 726.2 2.1 53.4 800.0 497.4
  Hainan 597.7 6.3 6.3 66.4 525.0
 
  Chongqing 1490.3 171.6 171.2 0.4 453.2 865.6
  Sichuan 1578.7 680.7 678.3 2.5 827.8 70.1
  Guizhou 805.3 564.3 564.3 230.4 10.7
  Yunnan 821.3 347.5 345.9 1.5 468.6 5.2
  Tibet 35.5 6.7 6.7 28.8
 
  Shaanxi 2027.0 1121.7 982.3 139.4 904.5 0.8
  Gansu 1594.9 1120.1 1120.1 474.8
  Qinghai 335.7 149.1 149.1 186.6
  Ningxia 703.6 225.7 217.9 7.9 477.9
  Xinjiang 1273.0 661.1 661.1 611.9
 
  Not Classified 11059.4 288.8 288.6 0.2 8706.9
    by Region
        
a) The freight ton-kilometers not classified by region refers to railway baggage freight, civil aviation, pipelines and that completed by companies 
    abroad under the China Ocean Shipping (Group) Company.