15-14  Freight Traffic by Region (2008)
(10 000 tons)
Region     
Total Railways National Local Joint-venture Highways Waterways
  Railways Railways Railways  
        
  National Total 2587413 330354 275243 27128 27983 1916759 294510
 
  Beijing 20525 1836 1733 104 18689
  Tianjin 34114 12210 3903 8306 18160 3744
  Hebei 106922 14750 13361 1376 12 91342 830
  Shanxi 126864 60152 58122 542 1488 66710 2
  Inner Mongolia 99298 38357 27294 2691 8372 60941
 
  Liaoning 121346 19141 17400 1742 92938 9267
  Jilin 31105 7422 7118 305 23558 125
  Heilongjiang 53976 17795 16993 801 35424 757
 
  Shanghai 84400 1012 1012 40328 43060
  Jiangsu 139711 5575 5118 457 95625 38511
  Zhejiang 139111 3830 3331 74 426 91625 43656
  Anhui 180169 12014 10505 1509 140381 27774
  Fujian 57202 3642 3642 38367 15193
  Jiangxi 80932 6046 5383 663 70270 4616
  Shandong 244587 17970 15404 2566 216604 10013
 
  Henan 138441 16279 13831 2448 118198 3964
  Hubei 71900 6460 5886 487 86 52759 12681
  Hunan 116145 5892 5601 291 98759 11494
  Guangdong 142468 7105 6263 477 365 101429 33934
  Guangxi 83123 8041 5456 398 2187 64884 10198
  Hainan 15305 570 570 9489 5246
 
  Chongqing 63763 2203 2086 117 54589 6971
  Sichuan 114719 7915 7454 461 103068 3736
  Guizhou 32692 6683 6683 25272 737
  Yunnan 44682 5224 4983 241 39119 339
  Tibet 737 26 26 711
 
  Shaanxi 83493 22615 7576 15039 60713 165
  Gansu 23741 5512 5512 18201 28
  Qinghai 9115 2310 2310 6805
  Ningxia 26162 4400 3329 1071 21762
  Xinjiang 46087 6048 6048 40039
 
  Not Classified 54577 1319 1311 7 7469
     by Region
        
a) The freight ton-kilometers not classified by region refers to railway baggage freight, civil aviation, pipelines and that completed by companies 
    abroad under the China Ocean Shipping (Group) Company.