15-13  Passenger-kilometers by Region (2008)
(100 million passenger-km)
Region     
Total Railways National Local Joint-venture Highways Waterways
  Railways Railways Railways  
        
  National Total 23196.7 7778.6 7739.1 5.9 33.6 12476.1 59.2
 
  Beijing 331.2 90.2 90.2 241.0
  Tianjin 233.9 113.1 113.1 120.6 0.2
  Hebei 991.8 639.2 639.2 352.6
  Shanxi 376.9 134.3 134.3 242.5
  Inner Mongolia 331.3 151.6 150.8 0.8 179.7
 
  Liaoning 796.8 466.0 465.9 0.1 323.0 7.8
  Jilin 404.6 191.2 191.2 212.9 0.4
  Heilongjiang 441.2 227.3 224.7 2.6 213.6 0.3
 
  Shanghai 147.9 53.2 53.2 94.1 0.6
  Jiangsu 1271.5 319.2 319.2 951.5 0.7
  Zhejiang 1118.7 289.8 265.2 24.6 821.6 7.4
  Anhui 1187.2 395.1 395.1 791.7 0.3
  Fujian 448.0 108.3 108.3 338.1 1.7
  Jiangxi 790.9 529.9 529.9 260.7 0.3
  Shandong 1430.7 379.0 376.4 2.6 1045.7 6.0
 
  Henan 1498.1 689.3 688.8 0.5 808.3 0.5
  Hubei 903.9 379.0 374.4 4.6 522.6 2.3
  Hunan 1217.5 651.0 651.0 565.6 0.8
  Guangdong 1705.6 421.9 419.9 2.0 1276.1 7.5
  Guangxi 731.9 166.7 165.1 1.6 563.5 1.6
  Hainan 124.9 1.6 1.6 120.9 2.4
 
  Chongqing 385.9 95.5 95.5 280.4 10.0
  Sichuan 987.8 227.9 227.9 757.3 2.6
  Guizhou 394.2 163.0 163.0 227.8 3.4
  Yunnan 346.7 72.2 72.2 273.0 1.5
  Tibet 30.4 6.2 6.2 24.1
 
  Shaanxi 649.6 350.6 350.6 298.7 0.3
  Gansu 468.5 271.5 271.5 196.7 0.2
  Qinghai 76.1 33.6 33.6 42.5
  Ningxia 86.6 29.0 29.0 57.5
  Xinjiang 403.7 131.9 131.9 271.8
 
  Not Classified 2882.8
    by Region
        
a) The total passenger-kilometers not classified by region refers to  that completed by civil aviation.