15-12  Passenger Traffic by Region (2008)
(10 000 persons)
Region     
Total Railways National Local Joint-venture Highways Waterways
  Railways Railways Railways  
        
  National Total 2867892 146193 144452 474 1267 2682114 20334
 
  Beijing 124764 7646 7644 2 117118
  Tianjin 22817 1944 1944 20850 23
  Hebei 73058 6816 6816 66242
  Shanxi 36178 4740 4738 2 31397 41
  Inner Mongolia 20068 3861 3786 74 16207
 
  Liaoning 90112 12004 11974 30 77510 598
  Jilin 56029 5320 5320 50511 198
  Heilongjiang 41567 10012 9867 145 31379 176
 
  Shanghai 8507 5343 5343 2934 230
  Jiangsu 183383 8846 8846 174000 537
  Zhejiang 216879 7000 6328 672 206110 3769
  Anhui 129242 4662 4662 124427 153
  Fujian 71780 2066 2066 68409 1305
  Jiangxi 65895 5214 5214 60573 108
  Shandong 213586 5669 5451 218 205917 2000
 
  Henan 130080 7476 7400 76 122414 190
  Hubei 87838 4918 4827 91 82532 388
  Hunan 131067 6284 6284 124274 509
  Guangdong 475200 10613 10243 371 462997 1590
  Guangxi 63608 2623 2568 55 60645 340
  Hainan 37953 65 65 36578 1310
 
  Chongqing 106732 2474 2474 102680 1578
  Sichuan 204733 5939 5939 196055 2739
  Guizhou 40725 3199 3199 36019 1507
  Yunnan 33906 2110 2106 4 31157 639
  Tibet 6856 70 70 6786
 
  Shaanxi 76028 5218 5215 3 70566 244
  Gansu 45966 1911 1911 43962 93
  Qinghai 9424 407 407 8996 21
  Ningxia 11868 457 457 11363 48
  Xinjiang 32793 1287 1287 31506
 
  Not Classified 19251
     by Region
        
a) The total passenger traffic not classified by region refers to that completed by civil aviation.